CODESYS – uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Bartman, Jacek
Sobczyński, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono środowisko CoDeSys jako uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC zgodne z normą IEC-61131-3. We wstępie do pracy zostały zdefiniowane oczekiwania, jakie należy postawić środowisku do programowania sterowników PLC. Następnie scharakteryzowano CoDeSys, podkreślając jego niezależność od producenta sterownika oraz możliwość pisania, symulowania oraz wizualizacji działania programów bez potrzeby posiadania fizycznego urządzenia. W dalszej części skrótowo omówiono, w jaki sposób przygotować program oraz zasymulować i zwizualizować jego pracę. Podsumowując wskazano na niezwykle aktualną w dobie pandemii COVID cechę środowiska CoDeSys, jakim jest możliwość łatwego wykorzystania go do zdalnego nauczania programowania sterowników PLC.
The paper presents CoDeSys as a universal tool for PLC programming in compliance with the IEC-61131-3 standard. In the introduction to the paper, the expectations that should be placed on the PLC programming environment were defined. Then CoDeSys has been characterized, emphasizing its independence from the PLC manufacturer and the possibility of writing, simulating and visualizing programs without the need to own a physical device. The next part briefly discusses how to prepare the program and how to simulate and visualize its operation. In conclusion, an extremely current in the era of the COVID pandemic feature of the CoDeSys environment was pointed out, which is the possibility of its easy use for remote teaching of PLC programming.
Opis
Słowa kluczowe
sterownik PLC , programowanie , symulacja , wizualizacja , IEC-61131-3 , controller , programming , simulation , visualization
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021), s. 175–183