Population instability and EU-production function anomaly

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Młodkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The purpose of the study is to present the problematic situation when capturing the economic growth mechanism in the European Union. Due to intra-EU migration, the prominent production function framework fails to deliver consistent results. Estimation of structural parameters on data covering the post-accession period up to 2016 delivered a negative (!) assessment of the contribution of “labour” to output for most of the new member states. This result called for further investigations, and a holistic interpretation. It seems that this is the first time a methodological study on the production function framework offers an explicit formulation of the requirements for this method to be effectively employed in output investigations. In short, the production function can be used for cases where the growth mode is extensive, while arguments display declining or ascending trends. However, when the growth mode is intensive, while any of the arguments decline in value, this particular framework will become invalid for capturing the growth mechanism. The observed failure of the production function calls for introducing a new term to the economic growth literature: EU-production-function-anomaly. The method seems to be a far-reaching simplification. The reason for utilizing a very general formulation (excluding human capital and technology) is motivated by the focus on the demographic developments responsible for the anomaly.
Celem badawczym jest prezentacja problematycznej sytuacji występującej podczas próby uchwycenia mechanizmu wzrostu gospodarczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W wyniku wewnątrzunijnej migracji, popularna funkcja produkcji przynosi niespójne wyniki podczas estymacji na poziomie kraju członkowskiego. Oszacowania parametrów strukturalnych modelu dokonano w oparciu o szeregi czasowe od 2004 do 2016 roku. W przypadku wielu nowych krajów członkowskich uzyskano ujemne oszacowanie parametru odpowiadającego za wkład czynnika „praca”. Taki wynik, istotny statystycznie, stanowił wyzwanie i przyczynę dalszych, rozszerzonych badań w celu holistycznej interpretacji przyczyn. Wydaje się, że niniejsze studium funkcji produkcji jest pierwszym w literaturze przedmiotu, które podaje dyskusji explicite wymagania dotyczące poprawności metodologicznej funkcji produkcji, w zależności od natury procesów wzrostowych. Funkcja produkcji może być stosowana w przypadkach, gdy wzrost jest ekstensywny, przy argumentach podlegających trendom wzrostowym lub spadkowym. Jednakże, w przypadkach wzrostu intensywnego, gdy wartość argumentów funkcji produkcji maleje w czasie, to podejście do modelowania wzrostu staje się nieskuteczne. Zaobserwowana niezdolność funkcji produkcji do poprawnego uchwycenia procesów wzrostowych wzywa do wprowadzenia nowego terminu do literatury: anomalia funkcji produkcji na poziomie kraju członkowskiego UE. Wykorzystana metoda badania wzrostu gospodarczego jest oczywiście daleko idącym uproszczeniem. Przyczyną wyboru prostej funkcji produkcji (bez kapitału ludzkiego i technologii) jest intencjonalne skoncentrowanie się na zmianach sytuacji demograficznej, odpowiedzialnych za postulowaną anomalię.
Opis
Słowa kluczowe
production function , EU population , economic growth , new member states , growth mode , funkcja produkcji , populacja UE , wzrost gospodarczy , nowe kraje członkowskie , wzrost intensywny , wzrost ekstensywny
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 177–194