Ewolucja modelu współdziałania organów administracji w zakresie określania warunków zabudowy i zagospodarowywania terenów zalewowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Lewicka, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Model współdziałania organów planistycznych i organów specjalistycznych administracji wodnej przy określaniu dopuszczalności zabudowy i zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią uległ zmianie, gdyż organ uzgadniający stał się organem współdecydującym w postępowaniach dotyczących wydania aktów planistycznych generalnych i indywidualnych. Organowi uzgadniającemu przyznana została kompetencja wiążącego ustalenia wymagań lub warunków dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.
The model of cooperation of planning organs and specialist authorities of the aquatic administration in determining the admissibility of building and development of areas of specific flooding threats has changed, as the aggravation authority has become a co-decision body in proceedings for the release of general and individual planning acts. The agreeing body has been granted a competence of binding determination of the requirements or conditions for the planned building and development of terrain in areas of special flood threat.
Opis
Słowa kluczowe
uzgodnienie , współdecydowanie , obszar szczególnego zagrożenia powodzią , zabudowa i zagospodarowanie terenów zalewowych , reconciliation , co-decision , a special area of flood threat , building and development of flood areas
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 3 (34) 2021, s. 174–190