Weto ustawodawcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w praktyce politycznej

Abstrakt
Celem poznawczym rozprawy doktorskiej jest ukazanie genezy kształtowania się tego uprawnienia oraz całościowe przedstawienie aktywności Prezydentów RP w tym zakresie. Ponadto w dysertacji starałem się ukazać stanowisko poszczególnych rządów, partii i ugrupowań parlamentarnych do wet zgłaszanych przez urzędujących prezydentów. Celem było także przedstawienie znaczenia weta prezydenta jako ważnego instrumentu politycznego poprzez wskazanie na częstotliwość wetowania ustaw w zależności od opcji politycznej sprawującej władzę. Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1997-2022. Cezurę początkową stanowiła data uchwalenia Konstytucji RP w 1997 r., zaś etap końcowy - ostatnie weto prezydenta Andrzeja Dudy z grudnia 2022 r. Pozwoliło to na szczegółowe omówienie wet Prezydentów RP: Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego i A. Dudy. Rozprawa doktorska składa się z pięciu rozdziałów merytorycznych, wstępu, zakończenia, aneksów przedstawiających wyniki głosowania nad poszczególnymi projektami ustaw oraz wykazów: skrótów, źródeł i opracowań oraz tabel.
The cognitive goal of the dissertation is to show the genesis of the formation of this entitlement and a comprehensive presentation of the activity of the Presidents of the Republic in this regard. In addition, in the dissertation I tried to show the position of individual governments, parties and parliamentary groups to vetoes submitted by incumbent presidents. I also aimed to present the importance of the presidential veto as an important political instrument by pointing out the frequency of vetoing laws depending on the political option in power. The chronological framework of the work covers the years 1997-2022, with the starting caesura being the date of enactment of the Constitution of the Republic of Poland in 1997, and the closing stage being President Andrzej Duda's last veto in December 2022. This allowed a detailed discussion of the vetoes of Polish Presidents Aleksander Kwasniewski, Lech Kaczynski, Bronislaw Komorowski and A. Duda. The doctoral dissertation consists of five substantive chapters, an introduction, a conclusion, appendices showing the results of voting on individual bills, and lists: abbreviations, sources and studies, and tables.
Opis
Promotor: dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR - 527 s.
Słowa kluczowe
Prerogatywa , Weto , Prezydent , Parlament , Konstytucja , Prerogative , Veto , President , Parliament , Constitution
Cytowanie