The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Cyrek, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper is a synthetic presentation of one of the essential areas of the author’s research, concerning a sample of 900 persons consisting of consumers from Podkarpackie Voivodeship, who were shopping at randomly chosen food retailers. The research was conducted using a method of personal interview. The subject of discussion presented in the study is the recognisability of labelling on food product packaging, which was described in a subjective way (through self-assessment of consumers), as well as objectively (through verification of knowledge of the essence of products labelling). A special attention was paid to verification of associations of the clients from Podkarpckie Voivodeship to a fair trade labelling. The conclusions are presented in classification subgroups of clients concerning their demographic, social and economic features. The findings allow to conclude that both subjective and objective assessment of consumers recognition of the essence of symbols on food products are at a relatively low level. Knowledge about a fair trade idea among clients from Podkarpackie Voivodeship was also not common. These remarks indicate a low interest of clients in certificates and symbols placed on food packaging. Without such interest it is impossible to gain sufficient knowledge, and also to assimilate a fair trade idea and perceive it as a determinant in decisions connected with a choice of specified products, and thus to support societies in the Third World. To minimise social and economic inequalities between the North and the South it is necessary to continuously promote the idea to the extent that stimulates consumers’ willingness to search for information about fair trade products and to search for products with this labelling. The thesis is supported by data negating technological barriers of access to information.
Artykuł stanowi próbę syntetycznej prezentacji jednego z obszarów merytorycznych badań własnych obejmujących 900-osobową próbę badawczą, którą utworzyli konsumenci z województwa podkarpackiego realizujący zakupy w losowo wybranych przedsiębiorstwach handlu detalicznego żywnością. Badanie przeprowadzono w formie wywiadu bezpośredniego. Przedmiotem rozważań przedstawionych w opracowaniu jest poziom rozpoznawalności oznakowań na opakowaniach produktów żywnościowych, określany zarówno subiektywnie (w autoocenie konsumentów), jak i obiektywnie (przez weryfikację znajomości treści oznaczeń). Weryfikacji poddano w szczególności skojarzenia klientów z woj. podkarpackiego związane z oznaczeniami fair trade. Wnioskowanie prezentowane jest w układzie podgrup klasyfikacyjnych ustalonych z wykorzystaniem charakterystyk demograficznych, społecznych i ekonomicznych respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że zarówno subiektywna, jak i obiektywna ocena świadomości konsumentów w zakresie znaczenia symboli zamieszczanych na opakowaniach produktów żywnościowych pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Znajomość idei fair trade wśród klientów z woj. podkarpackiego nie była powszechna. Spostrzeżenia te wskazują na niskie zainteresowanie klientów certyfikatami i znakami zamieszczanymi na opakowaniach. Bez takiego zainteresowania niemożliwe jest uzyskanie rzetelnej wiedzy i przyjęcie idei fair trade jako determinanty decyzyjnej w wyborze określonych produktów, a przez to wsparcia ludności krajów Trzeciego Świata. W celu niwelowania nierówności społecznych i gospodarczych krajów Północy i Południa konieczna jest stała promocja tej idei w stopniu stymulującym skłonność konsumentów do poszukiwania informacji o produktach fair trade i samych produktów z tym oznakowaniem. Tezę tę potwierdzają dane negujące technologiczne bariery dostępu do zasobów informacji.
Opis
Słowa kluczowe
fair trade , retail trade , labelling , information on packaging , sprawiedliwy handel , handel detaliczny , oznakowanie produktów , informa-cje na opakowaniu
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 497-505