Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Skrzypek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dualizm gospodarczy opisany, jako współistnienie w gospodarce obszarów wzrostu i stagnacji, jest międzynarodowym zjawiskiem, najczęściej odnoszącym się do grupy tak zwanych państw Trzeciego Świata. Jednak współczesny, przestrzenny dualizm gospodarczy może dotyczyć obszaru Europy w odmiennej od dotychczasowej formie. Różni się on od istniejącego od dawna w Europie dualizmu rozwojowego między dawnymi i nowymi członkami UE. Badania wykazują, iż w gospodarkach opartych na działaniu sieci komputerowej istnieją tendencje do koncentracji przemysłu. Na zaawansowanych technologicznie obszarach, w których ma miejsce standaryzacja części i metod projektowania oraz kompatybilność technologiczna, tworzą skupiska firm oparte na sieci komputerowej. Skutkiem jest tendencja do polaryzacji obszarów wzrostu gospodarczego i stagnacji na większą, niż dotychczas skalę, ze względu na działanie sieci komputerowej. Zatem kraje, w których zachwiana jest równowaga strukturalna między tradycyjnymi i nowoczesnymi dziedzinami wytwarzania, narażone są na znalezienie się w obszarze stagnacji gospodarczej.
Development duality is described as a coexistence of fields of growth and stagnation ones in economy, and it is an international phenomenon the most often connected with a group of so called Third World countries. However, modern territorial economic duality between the old and the new EU members that has existed for years in Europe. The research points out that in the economies based on computer network there exist tendencies to industry concentration. Technological advance connected with standardisation of parts and methods of design and technological compatibility influence creation of clusters of enterprises and is described by the theory of agglomeration. As a result there appears tendency to polarize fields of economic growth and stagnation in bigger scale than before because of the computer network. Hence the countries in which the structural balance between traditional and modern fields of production is disturbed are threatened by moving into field of economic stagnation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 115-127