Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kozík, Tomáš
Šimon, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Reálny experiment v prírodovedných a technických predmetoch je ich významnou súčasťou. Umožňuje žiakovi/študentovi hlbšie pochopenie príčinných súvislostí medzi prírodovednými javmi a procesmi, ktoré sú predmetom skúmania technických odborov. Umožňuje pochopenie odvodenia teoretických vzťahov a predpovedania alebo predvídania vývoja procesov a chovania sústav za daných vnútorných a vonkajších podmienok. Vo vzdelávaní je experiment tým prostriedkom, ktorý významne pôsobí na rozvoj kreatívneho myslenia žiakov/študentov a na získavanie praktických zručností, ktoré budú potrebovať pri ich budúcom pracovnom uplatnení. Napriek tomu, že informačné technológie, ktoré v ostatných rokoch výrazne ovplyvňujú obsah, formy a prostriedky vzdelávania, reálne experimenty majú aj v súčasnosti svoje opodstatnenie vo vzdelávaní v prírodovedných a technických predmetoch.
The real experiment in the natural and technical subjects is their important part. It allows pupils/students a deeper understanding of the causal relationship between natural science phenomena and processes that are investigated in technical fields. It also allows to understand the derivation of theoretical relationships and predicting and anticipating the development of the process and the behavior of the system in different internal and external conditions. In education, the experiment is such means which significantly influences the development of creative thinking of pupils/students and on gaining practical skills needed in their future job. Although the information technologies in recent years greatly influence the content and forms of education, the real experiments have currently a justified use in the education in nature science and technical subjects.
Opis
Słowa kluczowe
vzdelávanie , reálny experiment , kreatívne myslenie , education , real experiment , creative thinking
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 125-132