The “Family 500+” programme versus the economic activity of women in Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Krajewski, Krzysztof
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The “Family 500+” programme was introduced by the Act on State Aid for Child Support. It differs from many other public programmes in that it has deeply penetrated the general awareness of Poles, which may result from the amount of the benefit, its simplicity, media coverage and the feeling that this policy directly affects people’s lives. There are comments about the impact of the programme on the condition of the labour market. It is believed that to some extent it discourages some women from taking up work, thereby potentially causing their economic activity to decline and unemployment to increase over the longer time frame. Undoubtedly, “Family 500+” is already a very large challenge for the state budget. It is highly probable that the huge funding needed to cover benefits will grow each year, constituting an important government transfer. The goal of the paper is to depict the relationship between “Family 500+” and the economic activity of women in Poland. This study is a research exercise. Quantitative methods were used, including: logistic regression modelling and Holt forecasting. The analysis suggests the conclusion that “Family 500+” has contributed to the reduction of extreme poverty in households with children but also has affected the economic activity of women in Poland, in particular younger ones, aged 25–34 years, who have low educational attainments and live in poorer voivodships. The analysis of micro data from the Human Capital Balance study has clearly confirmed that “Family 500+” negatively affects the likelihood of being economically active, which holds true not only for women at a certain age or of a certain background, but for all those surveyed.
Program „Rodzina 500+” został wprowadzony ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Różni się on od wielu innych programów publicznych tym, że głęboko przeniknął do powszechnej świadomości Polaków, co może wynikać z wysokości świadczenia, jego prostoty, nagłośnienia medialnego i poczucia, że polityka ta bezpośrednio wpływa na los ludzi. Pojawiają się komentarze dotyczące wpływu wprowadzonego programu na kondycję rynku pracy. Przypuszcza się, że w pewnym stopniu zniechęca on część kobiet do podejmowania pracy, co w konsekwencji może spowodować spadek ich ekonomicznej aktywności oraz wzrost bezrobocia w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwie program „Rodzina 500+” już teraz jest bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu państwa. Z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że olbrzymie kwoty przeznaczane na pokrycie świadczeń będą rosnąć z każdym rokiem, stanowiąc ważny transfer rządowy. Celem artykułu jest uchwycenie zależności między programem „Rodzina 500+” a aktywnością zawodową kobiet w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. Skorzystano z metod ilościowych: między innymi modelowania przy pomocy regresji logistycznej oraz prognozowania metodą Holta. Z przeprowadzonej analizy można wnioskować, że program „Rodzina 500+” przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z dziećmi, ale także wpłynął na aktywność zawodową kobiet w Polsce, w szczególności tych młodszych, z grupy wiekowej 25–34 lata, legitymujących się niskim wykształceniem i zamieszkujących biedniejsze województwa. Analiza mikrodanych pochodzących z badania Bilans Kapitału Ludzkiego dobitnie potwierdziła, że program „Rodzina 500+” negatywnie wpływa na prawdopodobieństwo bycia aktywną zawodowo, nie tylko wśród kobiet w określonym wieku czy pochodzeniu, ale wszystkich uczestniczących w badaniu.
Opis
Słowa kluczowe
labour market , economic activity rate , parental benefits , rynek pracy , współczynnik aktywności zawodowej , świadczenia wychowawcze
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 44–68