Nierówności emerytalne w kraju równika: przypadek Ekwadoru

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Poteraj, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Semantyczne znaczenie słowa „Ekwador”, oznaczającego „równik”, wyzwoliło w autorze refleksję na temat równości i kontrastowo – nierówności, występujących w systemie emerytalnym tego kraju. Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiązań w celu odnalezienia w ekwadorskim systemie emerytalnym pomysłów, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. Autor stawia hipotezę o występowaniu w ekwadorskim systemie emerytalnym nierówności na kilku płaszczyznach porównawczych. Artykuł prezentowany jest w układzie: 1. Ogólna informacja o kraju, 2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 3. Stan obecny systemu emerytalnego oraz 4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym. W podsumowaniu autor stwierdza, że system emerytalny w Ekwadorze różni się od innych systemów w Ameryce Łacińskiej przede wszystkim brakiem drugiego, kapitałowego, filara emerytalnego. Ponadto w kraju tym nie tworzy się także systemowych rozwiązań dobrowolnych oszczędności emerytalnych, charakterystycznych dla trzeciego filara emerytalnego. Precedensowe w skali świata jest wykorzystywanie w Ekwadorze zasobów ewidencjonowanych na kontach rezerw emerytalnych na wypłaty dla osób jeszcze pracujących, a także przejmowanie przez IESS długów hipotecznych zaciąganych przez aktywnych uczestników schematu podstawowego w bankach komercyjnych, co można uznać za specyficzną formę pośredniego inwestowania zasobów funduszu emerytalnego w inwestycje mieszkaniowe. Postawiona na wstępie hipoteza, że w ekwadorskim systemie emerytalnym nierówności występują na kilku płaszczyznach porównawczych, uzyskała potwierdzenie. Oprócz płaszczyzny rodzaju schematu emerytalnego w Ekwadorze i płaszczyzny porównań międzynarodowych, w zakresie wysokości świadczeń emerytalnych rodowitych Ekwadorczyków i osiedleńców emerytalnych z krajów anglosaskich, dodatkowo można także zauważyć płaszczyznę nierówności w rozwoju gospodarczym w porównaniach Ekwadoru z Chile, jako konsekwencję zaniechania (w Ekwadorze) i wdrażania (w Chile) rozwiązań kapitałowych w systemie emerytalnym.
Semantic meaning of the word "Ecuador", which means "equator", triggered the author reinflection on equalities and contrast – inequalities occurring in the pension system of the country. The aim of the research is to present past and present solutions to find in the Ecuadoran pension system ideas that the international after-equations should be used. The author hypothesizes the occurrence in the Ecuadoran pension system at several levels of inequality comparison. The article is presented in the system: 1. General information about the country, 2. The historical development of the pension system, 3. The present state of the pension system and 4. Challenges and anticipated changes in the pension system. In conclusion, the author states, the pension system in Ecuador differs from other systems in Latin America, above all, the lack of the second, fully founded, pension pillar. In addition, the country has not created a system of voluntary pension savings solutions, specific to the third pillar of the pension. The precedent in the world is the use of pension resources in Ecuador from registered accounts for the payment of provisions for those still working, and the takeover by the IESS mortgage debts incurred by the active participants in the basic scheme of commercial banks, which can be considered as a specific form of indirect investment of pension fund resources in residential investment. Placed at the beginning of the hypothesis that the inequalities of Ecuadoran pension system occur at several levels of comparison, received confirmation. Apart from the plane of the type of pension scheme in Ecuador and the one of international comparison, in terms of the amount of pension of native Ecuadorians and pension settlers from English-speaking countries, you can also notice the plane of inequalities in economic development between Ecuador and Chile, as a consequence of omission (in Ecuador) and implementation (in Chile) fully founded solutions in the pension system.
Opis
Słowa kluczowe
emerytury , systemy emerytalne , Ekwador , pensions , pension systems , Ecuador
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 222–239