Znaczenie uniwersytetów dziecięcych w kształtowaniu kompetencji cyfrowych dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zmiany cywilizacyjne związane z rozwojem technologii informatyczno-komunikacyjnych wymagają wykształcenia w społeczeństwie nowych kompetencji decydujących o jakości życia. Kwestia ta dotyczy szczególnie najmłodszych obywateli, którzy muszą potrafić odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Ważną rolę w edukacji dla przyszłości spełniają uniwersytety dziecięce. Przykładem są działania podejmowane na Uniwersytecie Dziecięcym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ich głównym celem, rozbudzania ciekawości poznawczej różnymi dziedzinami nauki, jest kształtowanie u dzieci kompetencji cyfrowych.
Civilization changes related to the development of information and communication technologies require the education of new competences in the society that determine the quality of life. This is sueconcerns especially the young est citizens who have to be able to findtheir place in digitalreality. The children's universities play an important role in education for the future. An example is the activities undertaken at the Children's University of the Humanitas Higher School in Sosnowiec. Theirmaingoal, apart from raising interest in various fields of science, is the development of digital competences in children.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo , edukacja , kompetencje cyfrowe , society , education , digital competences
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 69–79