Methane emissions from elements of gas distribution networks and the energy security of EU countries in time of gas wars

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Narloch, Piotr
Skrzyński, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The scale of methane emissions from gas distribution systems has serious consequences for energy security, ensuring the security of natural gas transmission and reducing gas losses in transport. That is why it is important to determine the scale of such emissions from individual elements of the infrastructure. It has been confirmed that such emissions have a significant effect on the military security of EU co untries. The emission factor (EF) is affected by many other causes. The best method of calculating the EF is one that takes into account the most variables. A theoretical method of determining the EF has been developed, taking into consideration the age of the equipment as well as pressure, temperature and speed. When comparing the methods in the literature to date, one has to bear in mind that none of them describes the variables that affect the magnitude of the EF. To map an actual emission, it is crucial to have data that describe the gas infrastructure component under analysis, along with the most precise information available to characterise the operating conditions.
Poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego; zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu gazu ziemnego i ograniczenia strat gazu w trakcie transportu ma skala emisji metanu z systemu gazowniczego. Dlatego istotne jest określenie skali tej emisji z poszczególnych elementów infrastruktury. Potwierdzono tezę o znacznym wpływie tych emisji na bezpieczeństwo militarne państw UE. Współczynnik emisyjności (EF) zależy od wielu innych czynników. Najlepszą metodą obliczenia EF będzie ta, która uwzględnia jak najwięcej zmiennych. Opracowano od strony teoretycznej metodę wyznaczania EF uwzględniającą wiek aparatury oraz ciśnienie, temperaturę i prędkość. Porównując funkcjonujące dotąd w literaturze metody, należy mieć na uwadze, że żadna z nich nie charakteryzuje zmiennych, które wpływają na wielkość współczynnika emisyjności. Aby móc odwzorować rzeczywistą emisję, kluczowe jest posiadanie danych opisujących analizowany element infrastruktury gazowej, wraz z jak najbardziej precyzyjnymi informacjami opisującymi warunki pracy.
Opis
Słowa kluczowe
energy security , military security , methane emission factors , gas distribution network , natural gas , bezpieczeństwo energetyczne , bezpieczeństwo militarne , współczynniki emisyjności metanu , dystrybucyjna sieć gazowa , gaz ziemny
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 191-214