Płatności bezgotówkowe w jednostkach administracji publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Magdoń, Antoni
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obrót bezgotówkowy jest ważnym wskaźnikiem poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Płatności bezgotówkowe w ostatnich kilkunastu latach zyskały znaczącą akceptację społeczną, a jednocześnie intensywnie się rozwijają. Wśród korzyści jakie przynosi obrót bezgotówkowy dla gospodarki, administracji publicznej i obywateli możemy wyróżnić: większą wygodę obywateli, bardziej przyjazną obsługę obywateli, mniejsze koszty i oszczędność czasu, bezpieczeństwo transakcji i obywatela, spadek przestępczości, wyższe wpływy do budżetu państwa i budżetów lokalnych, pozytywny wpływ ma rozwój lokalnych inwestycji, usprawnienie prac urzędu, pozytywny wpływ na postrzeganie urzędu przez obywateli. Wśród rodzajów płatności bezgotówkowych wyróżniamy płatności bezpośrednie (np. w kasie urzędu) oraz płatności zdalne (np. przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą, płatność z użyciem aplikacji mobilnej). Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. od 2017 roku realizuje prace w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Program dotyczy urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Policji. W ramach Programu został przygotowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który jest bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla płatników. Do końca I kwartału 2018 roku do „Programu” przystąpiło ponad 1,4 tys. urzędów, czyli ponad 50% wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS lub WebPOS Paybynet zawarto z 1165 urzędami.
Non-cash trade is an important indicator of the level of economic development in a country. Non-cash payments in the last years have gained significant social acceptance, and at the same time are developing intensively. Among the benefits of non-cash transactions for the economy and public administration and citizens, we can distinguish: greater convenience of citizens, more friendly citizen service, lower costs and time savings, transaction and citizen security, crime reduction, higher revenues to the state budget and local budgets, positive impact of the development of local investments, improvement of the office’s work, positive impact on the perception of the office by citizens. Among the types of non-cash payments, we distinguish direct payments (eg at the office) and remote payments (eg electronic transfer, payment by card, payment by mobile application). Ministry of Development in cooperation with Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) since 2017, has been carrying out work within the framework of the Program for the promotion of non-cash payments in public administration units. The program applies to voivodship offices, marshal offices, city and commune offices, poviat starosts and the Police. As part of the Program, a model for acceptance of non-cash payments has been prepared using POS terminals and using WebPOS Paybynet in public administration units, which is free both for the office and payers. By the end of the first quarter of 2018, over 1.4 thousand offices had joined the “Program” – more than 50 percent all offices in Poland. Contracts for the installation of POS terminals or WebPOS Paybynet were concluded with 1165 offices.
Opis
Słowa kluczowe
płatności , obrót bezgotówkowy , administracja publiczna , payments , non-cash transactions , public administration
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 56(4)/2018, s. 188–199