Prowadzenie przez licencjonowanych detektywów obserwacji z wykorzystaniem lokalizatora GPS w celu i trasie przemieszczania się – studium (nie tylko) karnoprawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Szajna, Arkadiusz Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotowe opracowanie stanowi swoiste studium (nie tylko) karnoprawne odnoszące się do problematyki wykorzystywania podczas prowadzenia obserwacji przez licencjonowanego detektywa lokalizatora GPS celem uzyskania informacji o miejscu przebywania i trasie przemieszczania się danej osoby w sposób utajony, czyli utrzymany przed nią w tajemnicy. Analiza tego problemu została przeprowadzona m.in. przez pryzmat wybranych przepisów ustawy o usługach detektywistycznych, k.k. oraz istoty czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zdaniem autora tego typu przypadki należy rozpatrywać pod kątem wypełnienia przez sprawcę znamion typu czynu zabronionego określonego w art. 45 ustawy o usługach detektywistycznych oraz art. 267 § 3 k.k. Podkreśla on również, że nie jest wykluczona możliwość zastosowania kumulatywnej kwalifikacji prawnej (składającej się z ww. przepisów).
This article is a study into, among others, criminal law aspects of the problem of using a GPS tracker by a licensed detective during a secret observation in order to obtain information about the location and movement of a person. The analysis of this problem was carried out through the prism of selected provisions of the Act on detective services and the Penal Code as well as the essence of operational and reconnaissance activities and other facets. According to the author, such cases should be considered in terms of committing a crime by the perpetrator specified in Art. 45 of the Detective Services Act and Art. 267 § 3 Penal Code. The author also emphasizes that it is possible to apply a cumulative legal qualification consisting of the above-mentioned legal provisions.
Opis
Słowa kluczowe
prawo karne , detektyw , lokalizator GPS , czynności operacyjno – rozpoznawcze , criminal law , detective , GPS tracker , operational and reconnaissance activities
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (44) 2024, s. 171-196