Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Tuziak, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem roli i znaczenia kapitału społecznego na podstawowym poziomie ustroju demokratycznego, czyli na poziomie wspólnot samorządowych. Punktem wyjścia jest opowiedzenie istoty i form manifestowania kapitału społecznego. Podczas analizy najwięcej uwagi skupiono na koncepcji zaufania jako kluczowego elementu kapitału społecznego, którego wielkość decyduje o afektywności struktur funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W artykule podkreślono potrzebę przyspieszenia procesu odbudowy zaufania społecznego jako jednego z ważnych warunków powodzenia zmian systemowych, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym.
The article takes up a problem of the role and significance of the social capital on the basic level of democratic system, i.e. the level of the local self-government communities. Starting point is telling the essence and the forms of manifesting the social capital. During the analisys most of the attention focused on the concept of trust as the key element of the social capital, the size of which decides about the affectiveness of the civil society functioning structures. In the article the need to fasten the process of the social trust re-built was emphasized as one of the important conditions for the success of the system changes, both in the political and economical matter.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 497-511