Ocena realizacji zadań własnych przez władze samorządowe na przykładzie miasta Białystok

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wojsznis, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ustawa o samorządzie gminnym wytyczyła zadania, jakie ustawodawca postawił przed samorządem lokalnym. Poprawnie funkcjonująca gmina powinna rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej i swoimi poczynaniami przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. W artykule przeanalizowano dochody i wydatki gminy Białystok. Zwrócono uwagę na strukturę dochodów własnych i sposób ich wydatkowania. Autorka odniosła się do poziomu zadłużenia Białegostoku oraz prognoz w zakresie ograniczania deficytu miasta.
Local Government Act that the legislature has set the tasks before the local government. Properly functioning municipality should identify the needs of the local community and the actions of their contribution to improving the quality of life. The article analyzes the revenue and expenditure of the municipality Bialystok. Drews attention to the structure of self income and how they are spent. The author referred to the level of debt in Bialystok and forecasts of deficit reduction.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 167–176