Repozytorium UR

Mściwość sędziowska w prawie amerykańskim

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Licak, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-04-21T09:23:48Z
dc.date.available 2015-04-21T09:23:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/832
dc.description.abstract Mściwość sędziowska jest pojęciem zawartym w orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1969 roku, które oznacza zakaz sędziowskiego odwetu w formie podwyższonego wyroku w stosunku do oskarżonego, który jest sądzony ponownie. Zasada prawidłowego procesu wymaga, aby oskarżony nie obawiał się mściwości sędziowskiej. Nowe skazanie za to samo przestępstwo wiąże się z konsekwencją, że czas przebywania w wiezieniu musi zastać zaliczony na poczet kary. Jeśli sędzia decyduje się wydać surowszy wyrok w ponownym procesie, wówczas musi wyraźnie podać przyczyny nałożenia wyższej kary. Mściwość sędziowska nie może mieć miejsca w procesie ponownego orzekania o karze. Jeśli odwet motywuje nałożenie surowszego wyroku w nowym postępowaniu, wówczas taki wyrok wydany jest z naruszeniem czternastej poprawki do konstytucji, gwarantującej prawidłowy proces. W apelacji sąd orzekający uchyli taki wyrok. Państwu nie wolno karać osoby poprzez nałożenie surowszej kary z tego powodu, iż korzysta ona ze swoich praw. Oskarżony nie powinien obawiać się odwetu za skuteczne zaskarżenie pierwszego wyroku skazującego. Konstytucyjne prawo do apelacji nie może być ograniczane poprzez perspektywę mściwości. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Judicial vindictiveness is a concept contained in the verdict of the Supreme Court of the United States of 1969, which forbids judicial retribution in the form of an increased sentence when a defendant receives a new trial. The principle of a due process requires that a defendant should not be afraid of judicial vindictiveness. New conviction of the same offense has a consequence, that the time served in prison must be “fully credited”. When a trial judge decides to impose a greater sentence on retrial, he must affirmatively state the reasons for imposing a harsher sentence. Judicial vindictiveness may play no part in the resentencing process. If retaliation motivates the imposition of a severer sentence on reconviction, it is imposed in violation of the fourteenth amendment of the Constitution which guarantees a due trial. On appeal, a reviewing court will invalidate the sentence. The State is not allowed to penalize a person by imposing a harsher sentence, because he executes his rights. The defendant should not fear retaliation for successfully challenging first conviction. The constitutional right to appeal may not be limited by the perspective of retaliation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sędzia pl_PL.UTF-8
dc.subject mściwość pl_PL.UTF-8
dc.subject oskarżony pl_PL.UTF-8
dc.subject skazanie pl_PL.UTF-8
dc.subject Pearce pl_PL.UTF-8
dc.subject domniemanie pl_PL.UTF-8
dc.subject wyrok pl_PL.UTF-8
dc.subject apelacja pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa konstytucyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject judge pl_PL.UTF-8
dc.subject vindictiveness pl_PL.UTF-8
dc.subject defendant pl_PL.UTF-8
dc.subject conviction pl_PL.UTF-8
dc.subject presumption pl_PL.UTF-8
dc.subject retaliation pl_PL.UTF-8
dc.subject sentence pl_PL.UTF-8
dc.subject appeal pl_PL.UTF-8
dc.subject constitutional rights pl_PL.UTF-8
dc.title Mściwość sędziowska w prawie amerykańskim pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Judicial Vindictiveness in American Law pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje