Формирование системы управления гостиничным предприятием как основа модернизации сектора услуг в Украине

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Бортников, Евгений
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Цель исследования состоит в определении наиболее эффективных методов управления деятельностью гостиниц и способах их применения, позволяющих создать конкурентные преимущества и сделать продажу гостиничных услуг стабильной, а деятельность гостиничных предприятий высокодоходной. Основной задачей является разработка системы управления деятельностью гостиничного предприятия таким образом, чтобы его акционеры и работники были заинтересованы в поиске новых, более эффективных способов удовлетворения нужд потребителей, поскольку удовлетворённые клиенты – основа эффективного бизнеса.
Celem badań jest zidentyfikowanie najbardziej efektywnych metod zarządzania działaniami hoteli i sposobów ich wykorzystania, które pozwolą na stworzenie przewag konkurencyjnych i ustabilizują sprzedaż usług hotelowych, jak również działalność przedsiębiorstw hotelarskich cechujących się znaczną płynnością. Głównym zadaniem jest rozwój takiego systemu zarządzania działalnością hoteli, w którym jego udziałowcy będą zainteresowani poszukiwaniem nowych, bardziej efektywnych sposobów zaspokajania potrzeb konsumentów, ponieważ usatysfakcjonowany klient stanowi podstawę efektywnego biznesu.
The aim of the research is to define the most efficient methods of hotels operation management and ways of their usage that allow to create competitive advantages and make selling of hotel services stable and operation of hotel enterprises highly liquid. The main task is to develop such a system of hotel operation management in which its shareholders will be interested in the search of new, more efficient ways of satisfying consumers’ needs, because satisfied clients is the basis of efficient business.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 482–495