Туризм как сигнификативная модальность социокультурных изменений

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Будько, Марина
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Туризм в современном мире является международно-значимым социокультурным процессом, пределы влияния которого с каждым днём расширяются. Наряду с мобильными технологиями современности, он свидетельствует о преобразовании практики коммуникации «в движении», маркируя процесс созидания глобальной культуры: изменение уровня мобильности, подвижности практик постмодерна, не вписывающихся в устоявшиеся рамки социальных групп. Туризм, включив в механизм своего функционирования такие характери- стики социокультурной реальности, как мобильность, виртуальность, визуальность, акцентирование потребительских приоритетов, эстетизированность и под., выступает сегодня как сигнификативная модальность социокультурных изменений.
Turystyka we współczesnym świecie stanowi ważny w skali międzynarodowej społecznokulturowy proces, a granice jej oddziaływania nieustannie rozszerzają się. Z nowoczesnymi mobilnymi technologiami prowadzi do zmian praktyk komunikacyjnych „w ruchu”, wyznaczając proces tworzenia globalnej kultury: zmieniając poziom mobilności, jak również realia postmodernizmu, które nie wpasowują się w stabilne ramy grup społecznych. Turystyka, włączając w mechanizm swojego funkcjonowania takie charakterystyki społeczno-kulturowej rzeczywistości jak mobilność, wirtualność, wizualizacja, podkreślanie priorytetów konsumentów, estetyka itp., jawi się dzisiaj jako istotny wyznacznik zmian społeczno-kulturowych.
Tourism in the modern world is an internationally-important socio-cultural process, and the borders of its influence are constantly widening. With the mobile technologies of contemporarity it proves changes in the practice of communication “in movement”, marking the process of creating the global culture: changing the level of mobility, as well as the practice of post-modern, that does not fit into the stable frames of social groups. Tourism, having included such characteristics of socio-cultural reality as mobility, virtuality, visuality, emphasizing consumers’ priorities, estheticism etc. into the mechanism of its functioning, appears today as a significant modality of socio-cultural changes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 468–481