Repozytorium UR

Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wosiek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2022-09-15T06:58:12Z
dc.date.available 2022-09-15T06:58:12Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 388–402 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-552-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8166
dc.description.abstract Głównym celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że procesy zmierzające w kierunku unowocześnienia regionalnych struktur gospodarczych pozytywnie oddziałują na zmianę (wzrost) konkurencyjności tych obszarów. Analizę strukturalnych uwarunkowań konkurencyjności przeprowadzono w oparciu o dane GUS, dla lat 1998–2007, przy czym w rozważaniach skupiono się przede wszystkim na pięciu regionach, tworzących tzw. Polskę Wschodnią. Ukształtowana w Polsce Wschodniej sektorowa struktura gospodarcza odbiega od wzorców państw wysoko rozwiniętych, ale dodatkowo jest także przyczyną niskiego poziomu wydajności pracy ogółem. Na to nakłada się dodatkowo niższa wydajność pracy w poszczególnych sektorach gospodarki. Wszystkie te elementy łącznie są przyczyną niskich wartości wskaźnika PKB per capita, a co za tym idzie – niskiego poziomu konkurencyjności. Wyniki statystycznej analizy korelacyjnej pozwalają przypuszczać, że wszelkie zmiany zmierzające do zmiany ukształtowanego profilu gospodarczego tego obszaru (w kierunku unowocześnienia struktur gospodarczych) przyczyniają się do wzrostu produktywności pracy ogółem, co oznaczałoby, że te same nakłady kapitału rzeczowego i pracy pozwalają na uzyskanie wyższego strumienia produktu, a tym samym na wzrost konkurencyjności. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The main aim of the study is to verify the thesis that processes directed at modernization of regional economic structures have positive influence on change (increase) of competitiveness of the areas. The analysis of structural conditions of competitiveness was based on data from Main Statistical Office describing period 1998–2007. The research was, first of all, focused on the five regions that constitute so called East Poland. Sectoral structure of the East Poland economy is different than models of the highly developed countries. Additionally, it is also the reason for a low level of general labour efficiency. Moreover, there is also observed a lower level of labour efficiency in the specified sectors of the economy. All the elements taken together are the reason for low levels of GDP per capita and low level of competitiveness. The results of statistical analysis of correlation are the base to conclude that all changes in the economic profile of the region (directed at modernization of the economic structures) lead to an increase of general labour productivity. It means that the same inputs of physical capital and labour allow to gain higher stream of products and so to increase competitiveness. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikację dofinansowano ze środków na działalność statutową przyznanych Katedrze Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Strukturalne uwarunkowania konkurencyjności regionów Polski Wschodniej w przestrzeni krajowej i europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.type conferenceObject pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje