Życie polityczne w województwie tarnobrzeskim w latach 1989-1998

Abstrakt
Celem dysertacji było przedstawienie rozwoju życia politycznego i działalności partii politycznych w województwie tarnobrzeskim od 1989 r. do 1998 r. W rozdziale pierwszym Demokratyzacja życia politycznego po 1989 r. w Polsce przedstawione zostały wydarzenia związane z transformacją ustrojową państwa, a także ich wpływ na przemiany polityczne i ustrojowe. W rozdziale drugim Przełom polityczny 1989 roku w województwie tarnobrzeskim przedstawione zostały zagadnienia związane z położeniem, gospodarką oraz sytuacją finansową województwa oraz wybory kontraktowe. Rozdział trzeci Uczestnicy życia politycznego w województwie odnosi się do istniejących w omawianym okresie w województwie tarnobrzeskim partii politycznych. Kolejny rozdział Wybory do organów władzy centralnej w województwie tarnobrzeskim w latach 90 XX w. przedstawia sytuację polityczną w województwie w trakcie poszczególnych wyborów do 1998 r. W ostatnim, piątym rozdziale Życie polityczne w samorządach województwa tarnobrzeskiego 1990- 1998 przedstawione zostały wybory do rad gmin, pierwsze i kolejne wybory samorządowe oraz wybory do rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego, które były wieńczeniem wdrażania kolejnego szczebla administracji samorządowej oraz nowego podziału terytorialnego państwa.
The aim of the dissertation was to present the development of political life and activities of political parties in the Tarnobrzeg voivodship from 1989 to 1998. In the first chapter, Democratization of political life after 1989 in Poland, events related to the political transformation of the state and their impact on political changes were presented. and systemic. The second chapter of the Political Breakthrough of 1989 in the Tarnobrzeg Voivodeship presents issues related to the location, economy and financial situation of the voivodeship, as well as contractual choices. The third chapter, Participants in political life in the voivodship, refers to the political parties existing in the discussed period in the Tarnobrzeg voivodship. The next chapter Elections to central government bodies in the Tarnobrzeg voivodship in the 1990s presents the political situation in the voivodship during individual elections until 1998. The last, fifth chapter, Political life in the self-governments of the Tarnobrzeg voivodship 1990-1998, presents the elections to municipal councils, the first and subsequent local government elections and elections to the poviat council and voivodship sejmik, which were the culmination of the implementation of the next level of local government administration and the new territorial division of the state.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Paweł Grata - 373 s.
Słowa kluczowe
polityka , tarnobrzeskie , wybory , Komitety Obywatelskie , policy , tarnobrzeskie voivodeship , elections , Citizens’ Committees
Cytowanie