Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania a spójność ekonomiczna gospodarstw domowych

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Wałęga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wyposażenie w przedmioty trwałego użytkowania zapewnia komfort życia. Liczba i jakość posiadanych sprzętów świadczą nie tylko o stanie zamożności gospodarstwa domowego, ale także o stopniu jego nowoczesności. Ciągły postęp techniczny i technologiczny zmusza konsumentów do okresowej wymiany posiadanego sprzętu. Główna hipoteza zakłada, że spójność ekonomiczną gospodarstw domowych można określić na podstawie zróżnicowania dochodów i wyposażenia gospodarstw domowych. W opracowaniu zostały przedstawione wybrane aspekty spójności ekonomicznej gospodarstw domowych. Analizie poddano kształtowanie się dochodów, nierówności dochodowych i poziomu wyposażenia w przedmioty trwałego użytkowania gospodarstw domowych w Polsce. Empiryczna część artykułu została opracowana na podstawie indywidualnych danych pochodzących z badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2003 i 2007.
The number and quality of equipment shows not only state of household wealth, but also its level of modernity. Continuous technical and technological progress forces consumers to periodically replace durable goods. The main hypothesis is that the households’ economic cohesion can be described on the basis of income diversification and the level of consumer durables. This paper presents selected aspects of the Polish households’ economic cohesion. The author analyses the level of households’ income and inequality of equipment in Polish households. The empirical part of the paper was developed on the basis of individual data from household budget surveys conducted by Central Statistical Office in 2003 and 2007.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 465–475