Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja rozmiaru stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego. Badania nad rozmiarem stałej ekonomicznej sięgają początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy to podjęto pierwsze próby określenia długookresowej stopy wzrostu kapitału inwestowanego w papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych. W tych historycznych badaniach rolę stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu pełni pojęcie premii za ryzyko. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu wykorzystano model kapitału ludzkiego, którego autorem jest M. Dobija. Metodologia badawcza polega na obliczeniu wartości kapitału ludzkiego każdego pracownika na podstawie danych kadrowych zatrudniającego go przedsiębiorstwa, a następnie porównanie uzyskanej wartości indywidualnego kapitału ludzkiego z wynagrodzeniem zasadniczym otrzymywanym przez tego pracownika. W efekcie pozwala to na obliczenie stopy zwrotu z kapitału ludzkiego, czyli jednego z najważniejszych wskaźników z dziedziny analizy rentowności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wyniki badań przeprowadzone na 702-osobowej próbie pracowników potwierdziły istnienie stałej ekonomicznej na poziomie około 8% rocznie.
The aim of article is to verify hypothesis of presence of economic constant in human capital accounting. Research on value of economic constant lasts from early 70’s. There has been proved that it is about 8 percent per year. In that research economic constant was reflected as long term risk premium. To achieve aim of paper was applied model of capital provided by prof. Dobija. This model provides strict definition of capital, measurement methodology and consider rules of capital owner remuneration. In case of human capital, this remuneration is reflected in base salaries of employees understood as human capital owner. So, comparison base wages and value of human capital gives rate of return on human capital. Research conducted on large sample of 702 workers proved that on effective labor market, 8-percent economic constant determines base salaries.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 252–260