Zarys wybranych problemów społeczno-gospodarczych Polski w okresie transformacji systemowej a polityka gospodarcza państwa

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Siuta-Tokarska, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W publikacji wyróżniono główne problemy społeczno-gospodarcze Polski występujące w kolejnych latach jej transformacji systemowej. Problemy te uwypuklono w oparciu o dane statystyczne, wskazując przede wszystkim na potrzebę pilnych zmian w zakresie finansów publicznych, rynku pracy oraz walki z ubóstwem i nadmiernym rozwarstwieniem dochodów społeczeństwa, a także na konieczne zmiany w polityce gospodarczej Polski, m.in. z zastosowaniem metod heurystycznych.
The publication describes the main social and economic problems appearing in the consecutive years of the system transformation of the Polish economy. These problems have been enhanced taking into consideration the statistical data, pointing out above all the need of urgent changes in such areas as: public finances, labour market, as well as overcoming poverty and excessive stratification of income in the societya and pointing out the need of urgent changes in economic policy in Poland with using the heurystic methods.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 44–66