Monetary Policy Stance of the EMU Countries in the Pre-Integration Period

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Młodkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Effectiveness of a common monetary policy in a monetary union depends positively on the level of business cycle correlation. Lack of this similarity or explicit opposite reaction to monetary policy instruments could be a significant argument against common monetary policy. Classical OCA theory does not include this issue explicitly. One can however derive it from general concept of high positive (and sustainable) correlation of business cycles in member economies. Experience shows that despite of meeting classical OCA criteria, monetary integration does not appear. To test a hypothesis about the scope of similarity in monetary policy stance a simple cointegration analysis is conducted and VAR model (1980–1999) for pre-integration period is the basis for concluding about convergence in economic activity, monetary policy and responses of domestic agents to monetary impulses. It turns out that in several cases there was a significant divergence among EMU countries.
Efektywność wspólnej polityki pieniężnej w unii walutowej zależy dodatnio od stopnia korelacji faz cyklu koniunkturalnego. Brak podobieństwa lub wprost odwrotna reakcja gospodarki na instrumenty polityki pieniężnej może być poważnym argumentem przeciwko członkostwu w unii monetarnej. Klasyczna teoria Optymalnych Obszarów Walutowych nie zawiera tego warunku w sposób jednoznaczny. Można go jednak wyprowadzić z ogólnej koncepcji wysokiej dodatniej korelacji cyklu koniunkturalnego krajów członkowskich. Praktyka pokazuje, że pomimo spełnienia kryteriów klasycznej OCA, integracja monetarna nie występowała. W celu przetestowania hipotezy na temat stopnia podobieństwa sytuacji w polityce pieniężnej w krajach, które utworzyły pierwotnie UGW, przeprowadzona została analiza w modelu klasy VAR dla okresu (1980–1999). Stanowi ona podstawę dla wnioskowania o stopniu konwergencji poszczególnych krajów w wymiarze nominalnym. Okazuje się, że w okresie tuż przed utworzeniem UGW niektóre z gospodarek członkowskich doświadczyły istotnej dywergencji w polityce pieniężnej, w stosunku do sytuacji panującej w pozostałych gospodarkach objętych badaniem ekonometrycznym.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 19 (2011), s. 31–43