Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy – studium przypadku

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Jędrzejczyk, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kurs walutowy jest obecnie używany w praktyce translacji dób i usług, aktywów, wynagrodzeń, czy PKB per capita. Jak wskazują ostatnie badania bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji tych wielkości ekonomicznych jest niewłaściwe i brak jest teorii umożliwiającej takie stosowanie kursu walutowego. W artykule zaprezentowano przede wszystkim problematykę translacji wynagrodzeń w przypadku krajów o zróżnicowanej produktywności pracy w przypadku pracownika naukowego oraz lekarza zatrudnionego w Polsce w porównaniu do amerykańskiego naukowca oraz angielskiego lekarza. Badania potwierdziły tezę, że bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji płac nie przynosi użytecznych informacji dla odbiorcy informacji.
Exchange rate as the medium of translation is commonly used in economics, finance and accounting. As recent studies shows the direct implication of the exchange rate to conversion of goods’ prices, assets, GNP, GNP per capita or wages is inappropriate. The paper presents two different studies in case of Poland and the us and between Poland and the UK. The first study compares salaries of scientists in polish and American universities, the second wages of doctors in different stages of education in Poland and the UK. This has been compared to average prices of chosen goods’ basket to study purchasing power of remuneration in healthcare sector in Poland and UK.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 116–125