Współpraca transgraniczna Ukrainy i Polski w warunkach eurointegracji

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Shcherba, Halyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest badaniu rozwoju współpracy transgranicznej Ukrainy w kontekście funkcjonowania przestrzeni społecznej w Europie. Zaprezentowano wyniki badania socjologicznego, dotyczącego priorytetowych kierunków rozwoju współpracy transgranicznej z krajami sąsiedzkimi oraz oczekiwań obywateli związanych z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej.
The article is focused on research of development of transborder cooperation of Ukraine in the context of functioning of network social space in Europe. There are presented results of expert social research in relation to priority directions of development of transborder cooperation with countries-neighbours, expectations of citizens concerning membership of Ukraine to European Union.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 156–167