The role of central banks in the market economy in a period of financial crisis

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kamba-Kibatshi, Marcel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Bank centralny nie jest typowym podmiotem gospodarczym (nie ma charakteru komercyjnego) ani urzędem administracji państwowej, choć skupia w sobie niektóre ich cechy. Banki centralne ze względu na spełniane funkcje i realizowane zadania są uważane za instytucje sektora publicznego. Są one jednostkami państwowymi lub podporządkowanymi państwu, o różnym stopniu niezależności, np.: w USA i Niemczech bank centralny ma znaczą autonomię, zaś w Japonii, Wielkiej Brytanii i Norwegii w dużym stopniu podlega państwu. W Polsce bank centralny (NBP) odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając swój konstytucyjny obowiązek, bank centralny (NBP) opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej, a także i uchwalane corocznie założenia polityki pieniężnej. Poprzez zarządzanie rezerwami dewizowymi zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa finansowego państwa. W ramach pełnionych funkcji nadzorczych i regulacyjnych NBP dba o płynność, sprawność i bezpieczeństwo systemu płatniczego. Przyczynia się również do rozwoju bezpiecznej infrastruktury rynku finansowego.
The central bank – isn't a typical business entity (it’s character is not commercial), neither a body of government administration, although some central bank’s attributes seems to be similar to those units. The central banks with regard for fulfilled functions and implemented tasks are considered to be public sector bodies. The central banks are the state units or units subordinated to the state, which has various degree of independence, e.g.: in the USA and Germany the central bank is characterised with large extend of autonomy but in Japan, the Great Britain and Norway the central bank is subordinated to the state in a large degree. In Poland the central bank (the National Bank of Poland) is responsible for a stability of national currency. The National Bank of Poland, fulfilling its’ constitutional duty, is preparing and implementing the strategy of monetary policy, as well as assumptions of monetary policy which are enacted every year. The central bank is ensuring appropriate level of state’s financial safety by the managing of foreign currency reserves. In the range of fulfilled supervisory and regulatory functions the National Bank of Poland is being concerned for the fluidity, the efficiency and the safety of payment system. It’s also contributing to development of safe infrastructure of financial market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 27–44