Sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego na tle polityki regionalnej Unii Europejskiej

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Jasińska-Biliczak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza sektora małej i średniej przedsiębiorczości województwa opolskiego oraz wskazanie znaczenia tego sektora dla gospodarki i rozwoju regionu. Dla osiągnięcia tego celu posłużono się przeglądem literatury z zakresu polityki regionalnej, rozwoju regionów – metoda analizy i krytyki piśmiennictwa – oraz dokonano analizy danych statystycznych – metoda porównawcza i statystyczna. Przegląd literatury oraz wskazanie instrumentów wspierających analizowany sektor mają na celu zaprezentowanie problemu nie tylko w skali regionu, ale również na poziomie Unii Europejskiej. Badania wykazały, że sektor MSP w województwie opolskim jest sektorem, rozwój którego wspiera samorząd województwa, jednak wciąż występuje nieumiejętne wykorzystanie środków (np. na poziomie gmin). Wynikają stąd wnioski dla samorządu terytorialnego dotyczące jego większego zaangażowania i bardziej celowego wykorzystania instrumentów będących w jego dyspozycji.
Subject of the article is analysis SME’s sector of opolskie province as well as showing the meaning of mentioned sector for region’s economy and development. Reaching article’s aim was possible within literature review from the scope of regional policy, regions’ development – analisys and literature’s criticism method – and within anlisys of statistic data – comparing and statistic method. Literature review and pointing of instruments supporting analysed sector helped in problem’s presentation not only at the region scale but also at EU level. Research of opolskie province SME’s show that mentioned sector is supported by regional governance but still there are cases of incompetent founds using (at commune level). Conclusions for regional governance concern its bigger commitments and more intentional application of instruments being under its disposal.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 326–336