Taksonomiczna ocena innowacyjności polskich regionów w kontekście oceny społeczno-gospodarczej

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Sitkowska, Rozalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Inwestowanie w rozwój regionalny w wielu płaszczyznach pociąga za sobą konieczność stałego monitorowania zachodzących zmian w aspekcie poprawy, ale i równowagi pomiędzy poziomem innowacyjności a rozwojem społeczno-gospodarczym. W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej innowacyjności regionów, według metodologii Regional Innovation Scoreboard do badań dynamicznych (lata: 2007 i 2010). Analizy innowacyjności regionów, jak i ich rozwoju społeczno-gospodarczego wskazują na występujące dysproporcje rozwojowe i mogą być przydatne w określaniu obszarów wsparcia ze środków publicznych.
Investment in regional development in multiple planes entails the necessity of the permanent monitoring of both the changes in terms of improving the economy and the balance between innovative level and socio-economic development. The article presents the comparative multidimensional analysis of the regions innovativeness with the use of Regional Innovation Scoreboard. The research concerns the changes dynamic, in the 2007 and 2010 years. Analysis of the innovativeness and the socio-economic development of the regions have showed the disproportion, so can be helpful for determination of the areas of the public support.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 287–298