Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w krajach EŚW i UE-15 w latach 2005–2010 na podstawie analizy zmian wybranych wskaźników życia gospodarczego

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kola-Bezka, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W latach 2005–2010 do wspólnych dla EŚW i UE-15 wyzwań rozwojowych przedsiębiorczości zdeterminowanych sytuacją światowego systemu gospodarczego należały: obserwowane od 2008 r. (a w przypadku niektórych krajów nawet od 2007 r.) spowolnienie lub ujemna dynamika wzrostu PKB i związany z tym wzrost bezrobocia oraz spadek zatrudnienia, a także powiększający się deficyt finansów publicznych. W latach 2005–2010 w większości krajów EŚW, w odróżnieniu od UE-15, znacząco wzrosły wydatki na badania i rozwój per capita. EŚW charakteryzowała się również przeciętnie większą, niż UE-15 dynamiką wzrostu realnej produktywności pracy. Dla krajów EŚW charakterystyczne było także zdecydowane zmniejszenie deficytów na rachunkach obrotów bieżących lub nawet pojawienie się nadwyżek.
In the years 2005–2010 among common challenges of business development in CEE and EU-15 which were connected with the situation of global economic system were: slow or negative growth rate of the GDP observed from 2008 (in some countries from 2007) and the consequent rise in unemployment and a decline in employment, as well as growing deficit of public finance. In the years 2005–2010 in most of the CEE countries, in contrast to the EU-15, spending on research and development per capita increased. CEE was characterized by average higher growth rate of real labor productivity than the EU-15. CEE countries were also characterized by sharp reduction in deficits in current accounts or even the appearance the surpluses.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 168–180