Realizacja regionalnej polityki energetycznej na podstawie planowania

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Puchalski, Czesław
Saletnik, Bogdan
Wójtowicz-Dawid, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W pracy przedstawiono ogólne kierunki polityki energetycznej Polski i UE, założenia regionalnej polityki energetycznej w oparciu o prawo energetyczne oraz planowanie energetyczne w gminie w świetle celów PE. Planowanie energetyczne daje możliwość przewidywania zapotrzebowania na energię i koordynowania realizacji PE na różnych szczeblach. Na poziomie gminy występują duże możliwości zwiększenia efektywności energetycznej przy jednoczesnym obniżeniu emisji gazów oraz wykorzystania zasobów energetyki odnawialnej.
The document presents general directions of the energy policy of Poland and the EU, principles of the regional energy policy based on the energy law and energy planning in the municipality in the light of the objectives of the European Parliament. Energy planning offers the possibility to forecast energy demand and coordinate the implementation of the EP at different levels. At the municipal level, there are great opportunities to increase energy efficiency, while reducing gas emissions and using renewable energy sources.
Opis
Słowa kluczowe
polityka energetyczna Polski i UE , regionalna polityka energetyczna , planowanie energetyczne , energy policy of Poland and the EU , regional energy policy , energy planning
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 25, cz. 1 (2021), 65–74