Rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej i w Polsce

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wiśniewska, Magdalena
Pusz, Agnieszka
Rogalski, Dominik
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie odnawialnych źródeł energii (OZE) w Unii Europejskiej oraz w Polsce. W pracy dokonano przeglądu aktów prawnych i dokumentów w zakresie problematyki związanej z szeroko pojętą energetyką i energetyką odnawialną. Przedstawiono również perspektywy rozwoju OZE w Polsce na podstawie aktualnie złożonej dokumentacji dotyczącej Polityki energetycznej, istniejących rozporządzeń i zakładanych celów jakie musi osiągnąć Polska w kolejnych latach, a także najnowszych danych o planowanych inwestycjach z zakresu OZE takich jak morskie farmy wiatrowe.
The aim of this work was to present Renewable Energy Sources (RES) in the European Union and Poland. This publication reviews legal acts and documents in the range of issues connected with widely acknowledged energy and renewable energy. As well were presented perspectives of the development of Renewable Energy Sources in Poland based on currently submitted documentation on the subject of Energy Policy, existing regulations and goals that must be achieved by Poland in the following years, and the latest data on planned investments in the field of Renewable Energy Sources, such as offshore wind farms.
Opis
Słowa kluczowe
odnawialne źródła energii (OZE) , polityka energetyczna , krajowe cele ogólne , perspektywy rozwoju OZE , renewable energy sources (RES) , energy policy , National general goals , RES development prospects
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 2 (2020), 101–112