Indywidualny plan badawczy w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – teoria i praktyka

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Pietrzyk-Tobiasz, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W 2019 r. zaczął w Polsce funkcjonować nowy model kształcenia doktorantów – szkoły doktorskie. W ramach tego modelu przewidzianych zostało wiele nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości kształcenia doktorantów. Jednym z takich rozwiązań jest opracowywanie przez doktoranta w uzgodnieniu z promotorem indywidualnego planu badawczego, który jest następnie przedstawiany podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską. Plan ten odgrywa doniosłą rolę w procesie kształcenia doktorantów. Z jednej strony określa on aktywności służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej, z drugiej zaś jest mechanizmem kontroli pracy doktoranta, bowiem realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Niestety praktyka stosowania nowych przepisów dotyczących indywidualnego planu badawczego unaocznia szereg rozbieżności w ich interpretowaniu. Podejmowanie tej tematyki może się przyczynić do wyjaśnienia istniejących wątpliwości oraz prowadzić do refleksji nad kształtem przyjętych rozwiązań.
A new model of doctoral education – doctoral schools – started functioning in Poland in 2019. Within this model, many new solutions have been provided to increase the quality of PhD education. One of them is the elaboration of an individual research plan by a doctoral student in agreement with his doctoral supervisor. Afterwards, the plan is presented to the institution running a doctoral school. The plan plays an important role in the process of educating doctoral students. Not only does it define the activities aimed at preparing a doctoral dissertation, but it also serves as a mechanism for monitoring the work of the PhD student, since the implementation of the plan will be subject to mid-term evaluation. Unfortunately, the practice of applying the new regulations on the individual research plan reveals a number of discrepancies in their interpretation. Therefore, discussing this issue may contribute to the clarification of existing doubts and facilitate reflection on the shape of the adopted solutions.
Opis
Słowa kluczowe
indywidualny plan badawczy , ocena śródokresowa , szkoła doktorska , individual research plan , mid-term evaluation , doctoral school
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 333–345