Aktywność ekonomiczna ludności na wybranych przygranicznych obszarach wiejskich w południowo-zachodniej Polsce

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Łabędzki, Henryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Badania przeprowadzono w oparciu o dane z ankietyzacji 114 losowo wybranych gospodarstw domowych w sześciu gminach położonych w pobliżu granicy państwowej z Niemcami i Czechami. Przedmiotem analiz była aktywność zawodowa ludności wiejskiej z uwzględnieniem rodzaju i czasu pracy zarobkowej. Obliczony dla ludności w wieku produkcyjnym współczynnik aktywności zawodowej jest dość wysoki i wynosi 72,5%, z tego 58,3% stanowią osoby pracujące. Zdecydowanie najpopularniejszym zajęciem ludności wiejskiej na przygraniczu była praca najemna, następnie praca we własnym gospodarstwie rolnym, a dopiero na trzeciej kolejności praca w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek. Główne branże działalności na własny rachunek prowadzonej przez ludność wiejską przygranicza to handel, hotelarstwo (wraz z agroturystyką) oraz nieco rzadziej warsztaty mechaniczne. Prawie wszystkie powyższe usługi były nastawione na obsługę klientów spoza badanego obszaru. Badania potwierdziły duże problemy z wejściem na rynek pracy ludzi młodych z wykształceniem wyższym.
The study is based on data from questionnaires to 114 randomly selected households in six communes near the border with Germany and Czech Republic. The subject of analysis was the economic activity of rural population with respect to type and time of paid work. Calculated for the population in working age the economic activity rate is quite high at 72.5%, of which 58.3% were working persons. Definitely the most popular occupation of the rural population in borderside was hired labor, then work on their own farm and only at the third place, working as part of economic activity on its own. The main branches of self-employed rural population conducted by the bordersite are trade, hotels (including tourism) and more rarely shops. Almost all of these services are geared to serve customers outside the study area. The study confirmed the big problems in entering the labour market for young people with higher education.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 295–303