Katalog reklamowy „Freedom wolf edition” jako przykład klasycznego emblematu we współczesnej szacie

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kułak, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Materiał badawczy stanowi współczesny komunikat reklamowy, który autorka pracy zestawia z klasycznym emblematem. Do analizy wybrano katalog promujący biżuterię firmy „W. KRUK”, głównie autorską kolekcję Martyny Wojciechowskiej zatytułowaną „Freedom wolf edition”. Celem pracy jest z jednej strony wskazanie podobieństw pomiędzy emblematyką a reklamą, z drugiej zaś uwypuklenie faktu, że współczesne komunikaty reklamowe nieustannie wspierają się na fundamentach historycznych gatunków, wzbogacając się jedynie o nowe komponenty. W badaniu sięga się między innymi po motywy kulturowe, semantykę barw i różnorodną symbolikę. Autorka przedstawia także, na czym polega ich perswazyjność i w jaki sposób kształtują one ludzki światopogląd.
The research material is a modern advertising message, which the author of the work sets with a classic emblems. The «W. KRUK» jewelry company catalog was selected for analysis, mainly the Martyna Wojciechowska’s own collection entitled „Freedom wolf edition”. The purpose of the work is to show similarities between emblems and advertising and also – to emphasize the fact that contemporary messages are constantly supported by historical foundations, enriching only with new components. The study uses, among others, cultural motives, color semantics and various symbolism. Article also presents what their persuasiveness is and how they shape the human worldview.
Opis
Artykuł jest naukowym debiutem autorki. Powstał w związku z badaniami prowadzonymi na temat współczesnej reklamy – praca licencjacka pt. „Katalog reklamowy »Freedom wolf edition« jako przykład klasycznego emblematu we współczesnej szacie”, napisana pod opieką naukową dr hab. Magdaleny Patro-Kucab, obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2019 r.
Słowa kluczowe
emblematyka , komunikat reklamowy , gazetka reklamowa , perswazja , symbolika , motywy , emblems , advertising message , advertising newsletter , persuasion , symbolism , motives
Cytowanie
red. Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Paulina Podolska, W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), s. 288–305