Skala wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wieczorkowski, Jędrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu standaryzacji oprogramowania na skalę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce. Analizie poddano oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami, w szczególności zintegrowane systemy klasy ERP. Rynek systemów tej klasy zdominowany jest przez standardowe pakiety oprogramowania o różnym poziomie możliwości technologicznej adaptacji na potrzeby konkretnego klienta. Oprogramowanie takie przeznaczone było pierwotnie przede wszystkim dla przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych o profilu produkcyjnym. Obserwuje się obecnie coraz szersze wykorzystanie systemów tej klasy przez mniejsze przedsiębiorstwa oraz organizacje różnorodnych sektorów gospodarki. Z drugiej strony równolegle wykorzystuje się także systemy dedykowane przygotowane na potrzeby konkretnego klienta. W artykule rozważany jest problem – na ile wykorzystanie technologii informatycznych ma charakter innowacji w obszarze zarządzania i w jakim stopniu może być istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw.
The aim of this article is to analyze the problem of a software standardization impact on the widespread of ICT using in the economy. The paper discusses Management Information Systems (MIS), in particular integrated Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The market of these systems is dominated by standard software packages with the different levels of technological customization to the needs of a particular customer. This type of software was originally designed for large and very large production enterprises, but now the increasing usage of these systems can be observe in smaller firms from various sectors of the economy. On the other hand, the business uses the custom software dedicated developed for a specific customer. The paper discusses the problem - the use of information technology is an innovation in management of enterprises and may be an important factor in the success of business.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 469–481