Źródła nierówności społecznych i ich oddziaływanie na rynek pracy w świetle prac Zygmunta Baumana

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Węgrzyn, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione poglądy socjologa Zygmunta Baumana na temat nierówności społecznych. W swoich pracach Bauman wymienia kilka źródeł nierówności społecznych. Bazuje na kontraście pomiędzy „twardą” i „płynną” fazą nowoczesności. Według Bauman nierówności społeczne wynikają z trzech zjawisk: tworzenia ładu społecznego, rozwoju gospodarczego i globalizacji. W „twardej” nowoczesności bezrobotni byli siłą rezerwą dla gospodarki. W dobie „płynnej” nowoczesności urzeczywistniła się idea zbędności. Co więcej, znalezienie się w sytuacji wykluczenia niemal całkowicie uniemożliwia powrót do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Bauman nazywa osoby wykluczonych „ludźmi-odpadami”. Wzrost gospodarczy również znacznie przyczynił się do wykluczania całych grup osób. Większość prac przejmują maszyny, a ludzie stają się zbędni. Na wzrost liczby osób wykluczonych ma wpływ także zjawisko globalizacji. W zglobalizowanym świecie, nastąpiło oderwanie władzy od kapitału. Lokalne samorządy nie mają wpływu na gospodarkę światową. Efektem jest to, że politycy nie są w stanie rozwiązać narastających problemów nierówności (np. ubóstwo, wzrost przestępczości). Bauman wprowadza również nową kategorię wykluczonych nazwaną przez niego „stratami ubocznymi”. Ostatnim elementem w twórczości Baumana dotykającym nierówności społecznych jest pogłębiająca się coraz bardziej polaryzacja bogactwa i ubóstwa.
This article focuses on the views of the sociologist Zygmunt Bauman on social inequalities. In his works, Bauman lists several sources of social inequality. He shows the contrast between „solid” and „liquid” modernity. Social inequalities are created, according to Bauman, by establishing social order, economic development and globalization. In the „solid” modernity unemployed were reserve force for the economy. In the era of “liquid” modernity became the idea of redundancy. What's more, once you were among the excluded, it is almost impossible to return to full social functioning. Bauman called excluded people “wasted-lives”. An economic growth also excludes whole groups of people. Most of the work take over machines, and people become redundant. The increase of excluded people is also affected by globalization. In a globalized world, there has been a separation of money and power. Local governments have no impact on the global economy. The effect is that politicians are not able to solve the growing problems of inequality (eg, poverty, increased crime). Bauman is also introducing a new category of excluded: „collateral damage”. The final element is increasingly deepening polarization of wealth and poverty.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 197–210