Repozytorium UR

Bitwa Krakowska 1914 Oraz Inne Ślady Działań Militarnych Na Terenach Podkrakowskich W Świetle Badań Archeologicznych, Historycznych I Architektonicznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Janas, Mieszko
dc.date.accessioned 2021-07-16T11:00:00Z
dc.date.available 2021-07-16T11:00:00Z
dc.date.issued 2021-07-26
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6591
dc.description Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Pianowski - 3068 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Bitwa Krakowska 1914 r. to wydarzenie (starcie zbrojne) mające miejsce w trakcie trwania Wielkiej Wojny, na ternie kraju koronnego austryiackiego Królestwa Galicji i Lodomerii, leżącego wówczas w granicach Cesarstwa Austrii, Austro-Węgier zaś po odzyskaniu niepodległości (częściowo) na terenach Polski. W wyniku walk stoczonych na terenach podkrakowskich (przedpolu Twierdzy Kraków) skutkujących zatrzymaniem „rosyjskiego walca parowego”, oraz szeregu późniejszych kampanii zmieniły się losy wojny na wschodzie. Wydarzenie to miało znaczący wpływ na przebieg całej Wielkiej Wojny oraz decydujący dla sytuacji wojennej i powojennej w całej Europie wschodniej. Celem mojej pracy jest przedstawienie w usystematyzowany sposób dotychczasowych efektów prac badawczych prowadzonych na obszarze przebiegu Bitwy Krakowskiej, oraz fortyfikacji z nią związanych. Zebranie pozyskanych w badaniach materiałów archeologicznych na temat walk oraz skatalogowanie struktur i obiektów mających wpływ (związanych) na przebieg tytułowego wydarzenia. W krajobrazie opisywanego rejonu wciąż są widoczne liczne pozostałości związane z działaniami stron walczących. Konieczne w tym wypadku jest ich udokumentowanie, rozpoznanie i interpretacja ponieważ walki prowadzone były w obrębie dwóch wojen światowych a ich trafna identyfikacja nie zawsze okazuje się być oczywista. Przetrwałe do dnia dzisiejszego obiekty należy również zinwentaryzować i udokumentować ze względu na ich coraz szybszy zanik, zmianę formy czy postępującą destrukcję. Nie bez znaczenia jest fakt, że na omawianym obszarze zagrożenia dla pozostałości (zabytków) przejawiają swoje pełne spektrum, wpływając negatywnie z każdym dniem na możliwości rejestracji i możliwości poznawcze. Badania archeologiczne dostarczyły nam wielu cennych informacji wzbogacając naszą wiedzę. Pozwoliły również poznać i zrozumieć wydarzenia historyczne związane z tytułową bitwą, jednak nigdy nie będziemy w stanie określić jak wiele zostało jeszcze do odkrycia. Tak długo jak długo będą trwać badania, należy mieć nadzieję że zakończone zostaną sukcesem, wnosząc informacje składające się na wielką mozaikę historii. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Battle of Krakow in 1914 is an event (armed combat) that took place during the Great War, on the territory of the crownland of the austrian Kingdom of Galicia and Lodomeria, lying at that time within the borders of the Austrian Empire, Austria-Hungary, while after regaining independence (partially) on Polish territory. As a result of battles fought in the areas near Krakow (foreground of the Krakow Fortress), which resulted in stopping the "Russian steamroller", and a number of subsequent campaigns, the fate of the war in the East changed. This event had a significant impact on the course of the entire Great War and was decisive for the wartime and post war situation in the entire Eastern Europe. The aim of my work is to present in a systematic way the results of research work conducted on the course of the Battle of Krakow and the fortifications associated with it. It also aims at collecting archaeological materials on the battle and cataloguing structures and objects influencing (connected with) the course of the eponymous event. In the landscape of the described region there are still visible numerous remains related to the actions of the fighting sides. It is necessary in this case to document, recognize, and interpret them because the battles were fought during two world wars and their accurate identification is not always obvious. Objects that have survived until today should also be inventoried and documented due to their increasingly rapid disappearance, change of form or progressing destruction. It is not without significance that in the discussed area threats to the remains (monuments) manifest their full spectrum, negatively influencing with every day, the possibilities of registration and cognitive abilities. The archaeological research provided us with a lot of valuable information enriching our knowledge. They also allowed us to learn and understand the historical events related to the eponymous battle, but we will never be able to say how much there is left to discover. As long as research continues, it is hoped that it will be successful, providing us with the information that makes up the great mosaic of history. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Archeologia Wojny pl_PL.UTF-8
dc.subject Twierdza Kraków pl_PL.UTF-8
dc.subject Fortyfikacje pl_PL.UTF-8
dc.subject Bitwa pl_PL.UTF-8
dc.subject Uzbrojenie pl_PL.UTF-8
dc.subject Archeology Of War pl_PL.UTF-8
dc.subject Krakow Fortress pl_PL.UTF-8
dc.subject Fortifications pl_PL.UTF-8
dc.subject Battle pl_PL.UTF-8
dc.subject Armory pl_PL.UTF-8
dc.title Bitwa Krakowska 1914 Oraz Inne Ślady Działań Militarnych Na Terenach Podkrakowskich W Świetle Badań Archeologicznych, Historycznych I Architektonicznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Battle Of Krakow 1914 And Other Traces Of Military Activities In The Area Of Kraków In The Light Of Archeological, Historical And Architectural Research pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje