Wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Chorób, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Prawidłowo funkcjonujące, jak również tworzące się struktury integracyjne występujące w gospodarce są jednym z istotnych warunków jej dynamicznej ekspansji. Konkurencja, rozumiana jako walka producentów o konsumenta na rynku, staje się główną siłą napędową gospodarki rynkowej, mechanizmem regulującym zachowania podmiotów na rynku. Atrybuty takie, jak niska cena czy prawidłowo zbudowana sieć dystrybucji są dość łatwe do zniwelowania przez konkurentów. W opracowaniu zaprezentowano wpływ marki produktu na kształtowanie wartości klastra rolno-spożywczego. Skuteczne zarządzanie wykreowaną marką dostarcza przedsiębiorstwom mocnego instrumentu konkurowania. Uznana marka bowiem, przez postrzeganie w niej istotnych korzyści emocjonalnych przez klientów, podwyższa wartość produktu dla klienta. Mając do wyboru produkt bezmarkowy i markowy klienci najczęściej wybierają produkt markowy, dostrzegając w nim wyższą jakość, za którą skłonni są więcej zapłacić.
A proper functioning, including emerging integration systems in a given economy serve as one of the essential conditions for its dynamic expansion. Competition understood as producers struggles for a consumer within the market becomes a major driving force of market economy, a mechanism regulating entities behavior in the market. Such attributes as low price or well developed distribution network are quite easy to be counterbalanced by competitors. In study it was presented influence of brand of product for creation value of agri-food cluster. Efficient management of created brand gives enterprises a strong competitive instrument. A recognized brand increases products value for a customer since customers perceive essential emotional benefits in it. Having an option of a no-brand product and a brand one, customers would more often choose a brand product perceiving in it higher quality which they are eager to pay more.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 78–87