Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Smolbik-Jęczmień, Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podstawową zmianą, którą można zaobserwować we współczesnym świecie jest stopniowe przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy, w której pracownik wraz ze swoją niepowtarzalną, unikatową wiedzą i doświadczeniem staje się jednym z najważniejszych źródeł osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy. Dużym wyzwaniem, przed jakim stają obecnie menedżerowie, jest problem pogodzenia funkcjonujących obok siebie różnych generacji pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie istotnych różnic w podejściu do rozwoju kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Rozwój kariery zawodowej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga ciągłej analizy kluczowych gałęzi przemysłu, by móc na bieżąco uwzględniać powstające trendy i zmiany oraz elastycznie dostosowywać się do nich. W artykule zaprezentowano wyniki badań sondażowych dotyczące opinii pracowników dolnośląskich firm jako przedstawicieli pokolenia X oraz studentów V roku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – pokolenia Y, a także wyniki badań innych autorów odnoszące się do tego zagadnienia. Artykuł oparty jest na studiach literaturowych oraz na badaniach ankietowych i wywiadach bezpośrednich.
The basis change which can be observed in contemporary world is intergradation to economy based on knowledge, where the employees, with their unrepeatable and unique knowledge and experience become one of the most important source to gain company`s competing supremacy. The big challenge, with which managers are faced nowadays is a problem of reconciliation between abreast operating different generations of employees. The aim of this paper is to present the crucial differences in approach to development of professional career of representatives generation X and Y in terms of economy based on knowledge. Development of professional career in terms of economy based on knowledge requires continuant analysis industry key trades in order to consult au courant emerging trends, changes and be able to flexibly readjust to it. In this analysis is being presented the research findings related to opinion of employees of Lower Silesia company`s, as representative of generation X and students on the fifth year UE in Wroclaw EU – generation Y, and also the results of the research other authors regarding issues presented in the article. The paper is based on literature studies, survey research and personal interviews.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 228–238