Repozytorium UR

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kawa, Marta
dc.date.accessioned 2021-06-30T08:45:57Z
dc.date.available 2021-06-30T08:45:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 344–354 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6452
dc.description.abstract Celem opracowania było przedstawienie organizacji spółdzielczych jako podmiotów ekonomii społecznej. Scharakteryzowano podstawowe wyróżniki i funkcje ekonomii społecznej oraz wartości i zasady spółdzielcze, które są zbieżne z wartościami ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii społecznej, w tym również spółdzielnie, można wykorzystać do rozwiązywania współczesnych dylematów rozwojowych. W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące cztery główne grupy: przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, podmioty sfery pożytku publicznego oraz podmioty sfery gospodarczej, które tworzą organizacje pozarządowe i spółdzielnie. Zmiany społeczno-ekonomiczne wpływające na wzrost bezrobocia powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań, które przyczynią się do budowy silniejszego społeczeństwa. Jednym z możliwych rozwiązań jest ekonomia społeczna, rozwój przedsiębiorstw społecznych może zostać jednak spowolniony przez brak zrozumienia ich istoty. Dlatego konieczne jest stworzenie przez państwo warunków umożliwiających dalszy rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów zaliczanych do sektora ekonomii społecznej, w tym również spółdzielni. Duży wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej wywierają organizacje spółdzielcze działające w obszarze finansów. Banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wspierają osoby mniej zamożne. Na rozwój lokalnej społeczności mają również wpływ spółdzielnie pracy, grupy producentów rolnych, spółdzielnie socjalne. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the study was to present the cooperative organizations as actors of social economics. The fundamental distinguishing features and functions of the social economics principles were characterized as well as cooperative values and principles that are aligned with the values of social economics. Social economics entities, including cooperatives can be used to solve the dilemmas of modern development. Social economics entities operate in the sphere of social economics, including four main groups: social enterprises, reintegration entities, public benefit entities sphere and the economic entities sphere that make up the non-governmental organizations and cooperatives. Socio-economic changes affecting the growth of unemployment make it necessary to search for new solutions that will help to build a stronger society. One of possible solutions is the social economics, the development of social enterprises may, however, be affected by lack of understanding of their nature. It is therefore necessary for the state to create conditions for further development of social enterprises and entities belonging to the social economy sector, including cooperatives. Large impact on improvement of economic situation is made by cooperative organizations active in the field of finances. Cooperative banks, cooperative saving and provident funds support less wealthy people. The development of the local community is also affected by labour cooperatives, agricultural producer groups as well as social cooperatives. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ekonomia społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject spółdzielnia pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject social economy pl_PL.UTF-8
dc.subject cooperative pl_PL.UTF-8
dc.subject development pl_PL.UTF-8
dc.title Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej wpływające na rozwój pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje