Repozytorium UR

Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych przedsiębiorstw w świetle przemian gospodarczych w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Śpiewak, Tomasz
dc.date.accessioned 2021-06-30T08:34:32Z
dc.date.available 2021-06-30T08:34:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 330–343 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6451
dc.description.abstract Warunkiem zapewnienia optymalnych warunków realizacji podstawowego celu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którym jest wzrost wartości firmy, jest realizacja odpowiedniej strategii zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Podstawowym celem konstrukcji takiej strategii jest m.in. określenie stanu środków pieniężnych, który z jednej strony zapewniłby utrzymanie płynności, zaś z drugiej strony uwzględniałby kryterium maksymalizacji wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa. Poprawa zarządzania środkami pieniężnymi stanowi istotny element budowy przewagi konkurencyjnej jednostki poprzez wzrost jej dochodów, przy istniejącym wyniku na podstawowej działalności operacyjnej. Polityka zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie powinna być powiązana ze strategią funkcjonowania przedsiębiorstwa w sposób zapewniający realizację jej podstawowych założeń oraz winna być integralną częścią systemu finansowego jednostki. Optymalizacja procesów zarządzana zasobami przedsiębiorstwa stanowi źródło wewnętrzne budowy jego wartości oraz przewagi konkurencyjnej. Odpowiedni wybór instrumentów inwestycyjnych alokacji krótkookresowych nadwyżek środków pieniężnych zwiększa rentowność przedsiębiorstwa, istnieje jednak konieczność zestawienia potencjalnych kosztów oraz przychodów wynikających z przeprowadzonych operacji. Strategia inwestycyjna winna uwzględniać specyficzny charakter zarządzania środkami pieniężnymi, którego konsekwencją jest na przykład ograniczony horyzont czasowy przeprowadzanych inwestycji nadwyżek środków pieniężnych. Zarządzanie gotówką powinno prowadzić do tworzenia innych jej form, by osiągnięte zostało swoiste optimum relacji płynność – rentowność środków pieniężnych przedsiębiorstwa, zgodnie z założeniami strategii zarządzania płynnością w ujęciu dochód – ryzyko. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów konstrukcji strategii alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych oraz analiza opłacalności najpopularniejszych inwestycji krótkookresowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The fundamental importance in business activity, especially in time of recession or stagnation, has liquidity management. Subject of the article is connected with the cash management. Cash management refers to a broad area of finance involving the collection, concentration, and disbursement of cash including measuring the level of liquidity, managing the cash balance and short-term investments. The goal of cash management is to maintain the minimum cash balance that will provide the firm with sufficient liquidity and to enhance its profitability without exposing it to undue risk. Some models may be applied to the management of cash. The decisions covered by the models deal with the size and timing of transfers between the cash and marketable securities. The most important cash management problem concerns in which financial market instruments should the temporary excess funds be placed. This short-term investment decision necessitates the analysis of liquidity and rate of return. Only short-term investments meet the liquidity test, as long-duration instruments expose the investor to too much interest rate risk. The cash management should lead to creating other of cash forms so that a specific optimum of the relation liquidity-profitability of enterprise cash is reached. The purpose of this article is to point out some aspects of designing allocation strategy of periodic cash surpluses and the analysis of the profitability of the most popular short-term investment. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject finanse przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie środkami pieniężnymi pl_PL.UTF-8
dc.subject model zarządzania środkami pieniężnymi pl_PL.UTF-8
dc.subject inwestycje przedsiębiorstw pl_PL.UTF-8
dc.subject company finance pl_PL.UTF-8
dc.subject corporate finance pl_PL.UTF-8
dc.subject corporate governance pl_PL.UTF-8
dc.subject corporate investment pl_PL.UTF-8
dc.subject financial statistics pl_PL.UTF-8
dc.subject firm pl_PL.UTF-8
dc.subject firm level pl_PL.UTF-8
dc.title Analiza struktury oraz instrumentów alokacji okresowych nadwyżek środków pieniężnych przedsiębiorstw w świetle przemian gospodarczych w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje