Repozytorium UR

Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jankiewicz, Sławomir
dc.date.accessioned 2021-06-28T08:33:24Z
dc.date.available 2021-06-28T08:33:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 86–95 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6403
dc.description.abstract Artykuł syntetycznie prezentuje sposób stosowany przez jednostki samorządu terytorialnego do zwiększania zadłużenia powyżej limitu określonego przez Ministerstwo Finansów. Polega on na wykorzystaniu możliwości zadłużania spółek komunalnych, których długi nie są liczone do ustalonego przez państwo limitu dla samorządów. Jako przykład zaprezentowano miasto Łódź, które takie działania realizowało. Proces zadłużania samorządu przy pomocy spółki komunalnej przebiega w etapach. W pierwszym, następuje powierzenie przedsiębiorstwu przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonywania zadań, co nie stanowi zamówienia publicznego i nie wymaga zastosowania procedur o udzieleniu zamówień publicznych określonych w ustawie. W drugim etapie samorząd natomiast wstrzymuje płatności za wykonywaną usługę, pod które to zobowiązania przedsiębiorstwo zwiększa swoje zadłużenie na rynku finansowym. Dług jednostki samorządu terytorialnego zostaje więc „przerzucony” na przedsiębiorstwo. Przy tej operacji wykorzystywany jest fakt, że regulacje UE i krajowe skupiają się na zminimalizowaniu zniekształcenia konkurencji na rynku, wynikającego z bezpośredniego udzielenia zamówienia. Mają więc za zadanie niedopuszczenie do nadmiernego finansowania przedsiębiorstw, którym powierzono wykonywanie usługi, a nie biorą pod uwagę możliwości niedofinansowania lub opóźnień w płatnościach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article, synthetically presents a method used by local governments to increase debt above the limit set by the Ministry of Finance. It consists of the use the possibilities of indebtedness of municipal companies whose debts are not counted to the limit set by the state for local governments. As an example the city of Łódź was presented, which performs such activities. The process of indebting with the help of local municipal company proceeds in stages. In the first, followed by entrusting the enterprise by the local government unit perform tasks, which is not a public contract and does not require the use of procedures to award public contracts specified in the Act. In the second stage, the local government withholds payment for a service performed, under which enterprise increases its debt on the financial market. Debt of local government units is "flipped" on enterprise. For this operation EU and national regulations focus on minimizing the distortion of competition on the market, stemming from the direct award of the contract. They are designed to prevent excessive corporate financing, which were entrusted with the service and do not take into account the possibility of under-funding or delays in payments. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject polityka gospodarcza pl_PL.UTF-8
dc.subject zarządzanie finansami pl_PL.UTF-8
dc.subject umowa powierzenia pl_PL.UTF-8
dc.subject economic policy pl_PL.UTF-8
dc.subject financial management pl_PL.UTF-8
dc.subject entrustment agreement pl_PL.UTF-8
dc.title Powierzenie usług spółce komunalnej a dopuszczalne zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje