Rozwój gospodarczy a poczucie szczęścia Polaków w kontekście tendencji światowych po 1989 roku

Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Pink, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Powszechnie uznaje się, że celem gospodarowania jest maksymalizowanie zysku bądź korzyści, co nie zawsze wpisuje się w wiązkę celów ludzkiego życia, które w większości przypadków można podsumować dążeniem do szczęścia. Uzależnienie myślenia ekonomicznego od zjawiska wzrostu gospodarczego wraz z opisującymi go wskaźnikami analitycznymi jest więc coraz częściej krytykowane przez samych ekonomistów. W tym kontekście popularność zyskują interdyscyplinarne teorie poszukujące odpowiedzi na pytanie o źródła dobrobytu w szerszym, psychospołecznym kontekście. Jedną z nich jest ekonomia szczęścia, badająca między innymi związki pomiędzy zadowoleniem członków poszczególnych społeczeństw a materialnym dostatkiem. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania o prawdziwość twierdzenia wiążącego wyższy poziom szczęścia z większym bogactwem materialnym z uwzględnieniem szerszego kontekstu międzynarodowego. Zbadano również współzależności pomiędzy przemianami gospodarczymi, wyrażonymi między innymi poprzez wskaźnik PKB per capita, poziom konsumpcji per capita, wskaźnik HDI oraz indeks Giniego, a poczuciem szczęścia wśród Polaków. Analizę danych oparto przede wszystkim na metodach statystycznych (test istotności oraz badanie współzależności). Poszukiwanie relacji pomiędzy bogactwem materialnym a poczuciem szczęścia w ujęciu międzynarodowym, nie daje jednoznacznej odpowiedzi odnośnie istnienia tej współzależności. Analiza deklaracji mieszkańców poszczególnych krajów pozwala natomiast stawiać kolejne pytanie: o znaczenie czynnika kulturowego w odniesieniu do poczucia zadowolenia. Natomiast w odniesieniu do zmiennych opisujących sytuację w Polsce można uznać w odniesieniu do badanego okresu, że istnieje istotna współzależność pomiędzy odczuwanym zadowoleniem a poziomem PKB per capita, HDI0 i poziomem konsumpcji prywatnej per capita.
It is widely considered that the maximization of income and profit is the main aim of economic processes. Those goals are not always in line with the purpose of human life, which can be generally defined as the pursuit of happiness. These days, the focus of the mainstream of the economy on the phenomena of economic growth and related descriptive indicators is increasingly criticized by the economists themselves. That is why, newer, interdisciplinary theories are gaining popularity, which seek to find the sources of material well-being in a wider, psychosocial context. One of them is the economy of happiness, dedicated to researching the connections between the happiness of members of society and their material well-being or the well-being of the country where they live. This paper attempts to assess the truth of the theory that a higher level of happiness is associated with a greater level of material wealth, in a global context. The correlations between economic changes in Poland, expressed according to GDP per capita, consumption per capita, HDI and Gini's Index, and the level of happiness amongst the Poles are also examined. The analysis of data is based above all on statistical methods (significance test and analysis of correlation). Seeking a relation between material wealth and the feeling of happiness at a global level does not make it possible to provide a clear answer as to the significance of that correlation. An analysis of the declarations made by inhabitants of individual countries does however raise a further question: that of the importance of the influence of cultural factors on the feeling of happiness. However, with reference to variables describing the situation in Poland, it is possible to consider that, for the period examined, there is a significant correlation between perceived happiness and the level of GDP per capita, HDI and the level of private consumption per capita.
Opis
Słowa kluczowe
szczęście , rozwój gospodarczy , Polska , paradoks Easterlina , happiness , economic development , Poland , Easterlin's Paradox
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 296–306