Repozytorium UR

Światy realne – światy magiczne. Twórczość Wita Szostaka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Matwiejczuk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-06-01T12:38:16Z
dc.date.available 2021-06-01T12:38:16Z
dc.date.issued 2021-06-17
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6272
dc.description Promotor: prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg - 252 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dorobek Wita Szostaka przedstawia się imponująco, składają się na niego zarówno powieści (12), opowiadania (24) oraz utwór, który trudno jednoznacznie przyporządkować gatunkowo – Przypisy końcowe. Przedmiotem analitycznej uwagi w rozprawie doktorskiej stały się następujące teksty: Trylogia krakowska (Chochoły, Dumanowski, Fuga) i Oberki do końca świata. Ze względu na powtarzające się motywy w prozie Szostaka, podejmowanie podobnych wątków czy strategii narracyjnych, zasadnym okazały się odwołania także do innych powieści (oraz opowiadania List). Praca doktorska składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1. zatytułowany O tytułach powieści Wita Szostaka ukazuje bogactwo nawiązań do tekstów pisarza oraz innych, ważnych utworów polskich i z literatury światowej. Rozdział 2. zatytułowany Bohaterowie w poszukiwaniu tożsamości omawia ten problem w oparciu o Trylogię krakowską (z pominięciem Oberków do końca świata). Mit i mitologia w „Trylogii krakowskiej”, trzeci rozdział pracy, ukazuje to zagadnienie w oparciu o tryptyk, jedynie w niektórych partiach pracy niezbędne okazały się odwołania do innych utworów pisarza: Zagrody zębów, Poniewczasie, Wróżenia z wnętrzności. Rozdział 4. Czas i przestrzeń w utworach autora dotyczy Trylogii krakowskiej oraz Oberków do końca świata. Ukazano różne oblicza czasoprzestrzeni w wymiarze miejskim i wiejskim. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Wit Szostak's literary output is impressive, it consits of novels (12), short stories (24) and a literary work which genre is difficult to assign unequivocally - Przypisy końcowe. The subject of PhD thesis will iclude the following works: Trylogia krakowska (Chochoły, Dumanowski, Fuga) and Oberki do końca świata. Taking into consideration the repetitiveness of literary themes in Szostak's prose, undertaking similar motives or narrative strategies, it was necessary to refer to other novels (and a short story List). PhD thesis consits of four chapters. Chapter 1 is entitled The titles of Szostak's novels and shows the richness of references to the author's texts and other, important Polish and foreign works. Chapter 2 entitled Heroes searching for identity analyses this problem basing on Trylogia krakowska without Oberki do końca świata. Myth and mythology in „Trylogia krakowska” – the third chapter of the thesis pictures this issue basing on the triptych. The references to the writer's other works: Zagrody zębów, Poniewczasie, Wróżenia z wnętrzności were necessary only in some parts of the thesis. Chapter 4: Time and space in the writer's works deals with Trylogia krakowska and Oberki do końca świata. Different visions of space time in rural and urban dimension are presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Wit Szostak pl_PL.UTF-8
dc.subject realizm magiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject muzyka pl_PL.UTF-8
dc.subject tożsamość pl_PL.UTF-8
dc.subject intertekstualność pl_PL.UTF-8
dc.subject magical realism pl_PL.UTF-8
dc.subject music pl_PL.UTF-8
dc.subject music pl_PL.UTF-8
dc.subject identity pl_PL.UTF-8
dc.subject intertextuality pl_PL.UTF-8
dc.title Światy realne – światy magiczne. Twórczość Wita Szostaka pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The real worlds – the magical worlds. Wit Szostak’s works pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje