Repozytorium UR

Rzeszowska uczelnia techniczna 1951-2016. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Rzeszowskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ruszel, Joanna
dc.date.accessioned 2021-04-07T11:22:33Z
dc.date.available 2021-04-07T11:22:33Z
dc.date.issued 2021-04-21
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6198
dc.description Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - 951 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Dysertacja Rzeszowska uczelnia techniczna 1951-2016. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Rzeszowskiej stanowi próbę całościowego spojrzenia na historię najstarszej uczelni wyższej w Polsce południowo-wschodniej. W pracy ukazano genezę powstania w Rzeszowie wyższej szkoły o profilu technicznym. W trzech rozdziałach omówiono fazy jej rozwoju, począwszy od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (założonej w 1951 r.), a kończąc na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Ponadto przedstawiono zmiany strukturalne, kadrowe, proces zwiększania liczby studentów. Autorka sięgnęła po materiały źródłowe związane z inwestycjami i resortowymi kontrolami na uczelni. Jeden rozdział został poświęcony biografiom rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej. W monograficznym opracowaniu nie zabrakło prezentacji poszczególnych wydziałów oraz innych, ważnych jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych. Zaprezentowano tu m.in. Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, szczególne wzmacniający ponadregionalny prestiż uczelni. Kolejny rozdział dotyczy studentów i organizacji studenckich, zawiera też ocenę studenckiej mobilności międzynarodowej. Część zasadniczą pracy zamyka bogata w szczegóły analiza miejsca uczelni w regionie i w środowisku akademickim. Tekst jest bogato ilustrowany archiwalnymi fotografiami, ale także autorskimi tabelami i wykresami pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The dissertation the Rzeszów University of Technology over the period 1951-2016. From the Evening Engineering School to the Rzeszów University of Technology is an attempt to take a comprehensive look at the history of the oldest university in south-eastern Poland. The paper presents the genesis of the establishment of a technical university in Rzeszów. Three chapters include the phases of its development, from Evening School of Engineering to the Rzeszów University of Technology. Moreover, structural and personnel changes as well as the process of increasing the number of students are presented. The author used source materials related to investments and departmental inspections at the university. A chapter is devoted to the biographies rectors of the technical university. The monographic study includes presentations of individual faculties and other important inter-faculty and university wide units. This part presents The Aviation Training Center of the Rzeszów University of Technology, which measurably strengthens the national prestige of the university. The next chapter deals with students and student organizations, it includes assessment of international student mobility. The work ends with a detailed analysis of the university's place in the region and in the academic environment. The text is richly illustrated archival photographs and also with author’s tables and charts. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject uczelnia pl_PL.UTF-8
dc.subject szkolenie techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Erasmus pl_PL.UTF-8
dc.subject university pl_PL.UTF-8
dc.subject technical training pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Rzeszowska uczelnia techniczna 1951-2016. Od Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej do Politechniki Rzeszowskiej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The dissertation the Rzeszów University of Technology over the period 1951-2016. From the Evening Engineering School to the Rzeszów University of Technology pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje