Repozytorium UR

Inclusive development. How is Poland doing in comparison to other OECD countries?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szymańska, Anita
dc.contributor.author Zielenkiewicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2020-12-15T08:38:17Z
dc.date.available 2020-12-15T08:38:17Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 63(3)/2020, s. 318–333 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5865
dc.description.abstract Inclusive development is a multifaceted conception, which makes it difficult to measure. Recent years, however, have brought some proposals for measuring this phenomenon, which opens up new opportunities to deepen the knowledge of how countries are doing in making their economic and social progress more inclusive. The aim of the paper is to examine the level of advancement of inclusive development in Poland in comparison to other OECD countries. The main hypothesis states that the development in Poland is less inclusive than the OECD average. The research covers data from 30 countries (OECD members, excluding the countries where such data were unavailable), and is based on the OECD’s proposal of measurement. The study was conducted with the use of data normalisation into unified indices, taxonomic methods (cluster analysis based on the Ward hierarchic method), and comparative analysis. The results indicate areas of improvement for Poland. These are issues connected with the functioning of the labour market (the level of labour productivity, employment ratio, earnings dispersion), access to loans for starting or expanding businesses, but also life expectancy, wealth distribution, early childhood education and care, and, most of all, characteristics related to the area of governance, such as trust in the government, and voter turnout. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rozwój inkluzywny jest pojęciem wielowymiarowym, co czyni go trudnym do zmierzenia. Jednak w ostatnich latach pojawiły się propozycje pomiaru tego zjawiska, które otwierają nowe możliwości pogłębienia wiedzy na temat tego, jak poszczególne kraje radzą sobie w czynieniu ekonomicznego postępu bardziej włączającym. Celem artykułu jest sprawdzenie poziomu zaawansowania inkluzywności rozwoju w Polsce w porównaniu do innych krajów OECD. Za główną hipotezę przyjęto w artykule stwierdzenie, że rozwój w Polsce jest mniej inkluzywny niż przeciętnie w OECD. Badanie obejmuje 30 krajów członkowskich OECD (pominięto te, dla których dane nie były dostępne) i opiera się na propozycji pomiaru rozwoju inkluzywnego opracowanej przez OECD. W badaniu wykorzystano normalizację danych do jednolitych indeksów, metody taksonomiczne (analiza skupień w wersji Warda) oraz analizę porównawczą. Wyniki badania pozwoliły wskazać obszary inkluzywności wymagające w Polsce poprawy. Są to kwestie związane z funkcjonowaniem rynku pracy (poziom wydajności pracy, stopa zatrudnienia, zróżnicowanie wynagrodzeń), dostęp do kredytów na rozpoczęcie lub rozszerzenie własnej działalności, ale także długość życia, dystrybucja majątku i wczesna opieka i edukacja oraz przede wszystkim czynniki związane z instytucjami publicznymi, takie jak zaufanie do rządu lub frekwencja wyborcza. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject inclusiveness pl_PL.UTF-8
dc.subject growth pl_PL.UTF-8
dc.subject development pl_PL.UTF-8
dc.subject economic and social exclusion pl_PL.UTF-8
dc.subject OECD pl_PL.UTF-8
dc.subject inkluzywność pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject wykluczenie ekonomiczne i społeczne pl_PL.UTF-8
dc.title Inclusive development. How is Poland doing in comparison to other OECD countries? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2020.3.17
dc.identifier.eissn 2658-0780


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje