Repozytorium UR

Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wójtowicz-Dawid, Anna
dc.date.accessioned 2020-09-23T13:23:16Z
dc.date.available 2020-09-23T13:23:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 300–317 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5702
dc.description.abstract Obowiązujące przepisy prawa związane z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu UE regulują zagadnienia związane z zarządzaniem finansami Unii, uwzględniając specyfikę procesu wydatkowania. Należyte zarządzanie finansami Unii Europejskiej i zarządzanie dzielone są zasadami ściśle związanymi z właściwych gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu UE, tworząc reguły, na którym zbudowany został system ich monitoringu, kontroli, audytu oraz zarządzania. Podstawowym celem publikacji jest określenie zakresu znaczeniowego zasady należytego zarządzania oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz podjęcie próby wyznaczenia ram dla państw członkowskich i organów UE do tworzenia systemu wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii. Omawiając zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazanych zasad, wykorzystana została przede wszystkim metoda dogmatyczno-prawna oraz z niewielkim stopniu prawno-porównawcza. Dodatkowo dla weryfikacji prawidłowości postawionych tez wykorzystana została analiza wybranych orzeczeń TSUE. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The binding legal provisions related to the spending of funds from the EU budget regulate issues related to the management of EU finances, taking into account the specific nature of the spending process. Sound financial management of the European Union as well as shared management are principles strictly related to the proper management of funds coming from the EU budget by creating rules on which the system of their monitoring, control, audit and management was built. The primary purpose of the publication is to define the scope of meaning of the principle of sound management, and the principles of shared management in the management and control system of operational programs and attempt to set a framework for countries and EU bodies to create a system of spending funds from the EU budget. While discussing the subject and subject scope of the indicated principles, the dogmatic and legal method was used, as well as the legal and comparative degree. In addition, the analysis of selected judgments of the European Court of Justice has been used to verify the correctness of the theses. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zasada należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada zarządzania dzielonego pl_PL.UTF-8
dc.subject system zarządzania i kontroli programów operacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.subject desygnacja pl_PL.UTF-8
dc.subject principle of sound financial management of the European Union pl_PL.UTF-8
dc.subject principle of shared management pl_PL.UTF-8
dc.subject management and control system of operational programs pl_PL.UTF-8
dc.subject designation pl_PL.UTF-8
dc.title Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.28.21


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje