Repozytorium UR

Sharing economy – usługi logistyczne – wzrost gospodarczy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wodnicka, Monika
dc.date.accessioned 2020-05-18T07:49:13Z
dc.date.available 2020-05-18T07:49:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 61(1)/2020, s. 227–237 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5510
dc.description.abstract Rozwój cyfryzacji i technologii informacyjnych to jeden z megatrendów będący motorem rozwoju sharing economy. Analizując istotę sharing economy należy spojrzeć zarówno na czynniki ekonomiczne, tj. popyt i podaż na usługi/produkty/zasoby, rynek pracy oraz czynniki społeczne związane z budowaniem kapitału społecznego. Sharing economy pozwala na alokację zasobów w gospodarce i stwarza możliwości wzrostu gospodarczego bez konieczności wytwarzania nowych zasobów środków produkcji. Z perspektywy rozwoju gospodarczego wpisuje się w trzy modele biznesowe – C2C, B2B oraz B2C. Przyczynia się do wzrostu znaczenia modelu prosumenckiego, co implikuje poprawę dobrobytu konsumentów. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska sharing economy, które łączy tradycyjną działalność gospodarczą z usługami stymulowanymi digitalizacją za pośrednictwem platform cyfrowych i portali społecznościowych, tym samym stwarza warunki rozwoju nowych form pracy i współpracy. Podjęto próbę oceny gotowości firm z sektora MSP do podjęcia działań i czerpania korzyści z tej formy współpracy. Zwrócono uwagę na determinanty społeczno-gospodarcze oraz technologiczne, które implikują rozwój sharing economy. Przedstawiono potencjalne przykłady związane z udostępnianiem i korzystaniem z dostępu do zasobów innych podmiotów w sektorze usług logistycznych. Metodami badawczymi wykorzystanymi w opracowaniu są studia literaturowe oraz badanie własne autorki przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, w którym posłużono się narzędziem wywiadu pogłębionego. W badaniu wzięli udział menedżerowie firm usług transportowych z województwa łódzkiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of digitization and information technologies is a mega trend that drives the development of the sharing economy. In analyzing the essence of the sharing economy, one needs to consider the economic factors, i.e. demand and supply of services/products/resources, the labour market as well as social factors related to building social capital. The sharing economy allows the allocation of resources in the economy as well as the creation of a scope for economic growth without a need to generate new input resources. From the economic development perspective it applies to 3 business models: C2C, B2B and B2C. It also increases the significance of the pro-consumer model, which implies the improvement of the consumers’ well-being. The purpose of the article is to characterise the phenomenon of the sharing economy, which links traditional economic activities with services stimulated by digital platforms as well as by social media, which in turn creates suitable conditions for the development of new forms of labour and cooperation. The article attempts to assess the readiness of companies in the SME sector to take actions and benefit from this form of cooperation. It also emphasizes the influence of socio-economic and technological determinants on the development of the sharing economy. Additionally, the article presents some examples related to the provision and use of the resources of other entities in the logistic services sector. The research method involved literature studies and the author’s own research, based on a diagnostic survey method using an in-depth interview tool. The managers of transport companies based in the Lodz region participated in the study. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Publikacja artykułu sfinansowana ze środków Katedry Logistyki i Innowacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject gospodarka współdzielenia pl_PL.UTF-8
dc.subject wzrost gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.subject usługi logistyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject sharing economy pl_PL.UTF-8
dc.subject economic growth pl_PL.UTF-8
dc.subject logistics services pl_PL.UTF-8
dc.title Sharing economy – usługi logistyczne – wzrost gospodarczy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2020.1.16
dc.identifier.eissn 2658-0780


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje