Analiza możliwości wykorzystania ekonomii społecznej jako narzędzia redukowania nierówności społecznych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Maziarz, Wiesław M.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W warunkach gospodarki wolnorynkowej tworzenie się nierówności ekonomicznych jest zjawiskiem naturalnym, niemniej jednak niepożądanym. W związku z czym konieczne są działania, które mogłyby w sposób efektywny minimalizować istniejące dysproporcje społeczne. Działania państwa w tym zakresie są ograniczone i sprowadzają się w zasadzie tylko do redystrybucji części dochodu, w formie pomocy społecznej lub programów socjalnych, co nie rozwiązuje problemu nierówności ekonomicznych. W tej sytuacji konieczne jest wykorzystanie instrumentów, które mogą uruchomić mechanizm redukowania nierówności ekonomicznych poprzez aktywność społeczną. Takim rozwiązaniem może stać się ekonomia społeczna. Celem artykułu jest ocena wpływu wykorzystania ekonomii społecznej na zmniejszenie nierówności o charakterze ekonomicznym. Analiza dotyczy funkcjonowania ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim. Aby osiągnąć założony cel w artykule wykorzystano metody analizy przyczynowo-skutkowej, krytycznej analizy literatury, analizy studium przypadków oraz obserwacji uczestniczącej. Przeprowadzone rozważania wskazują, iż wykorzystanie możliwości, jakie daje ekonomia społeczna, może pozwolić na redukcję dysproporcji ekonomicznych. Realizacja tej idei w praktyce województwa zachodniopomorskiego w przypadku funkcjonowania: • instytucji reintegrujących jest zadowalająca, • przedsiębiorstw społecznych, mających pełnić rolę instrumentu redukcji nierówności ekonomicznych – niedostateczna. W związku z czym zaproponowano wiele działań mających na celu poprawę tego stanu rzeczy.
Under the conditions of a free-market economy, the creation of economic inequalities is a natural phenomenon, but it is undesirable. Therefore, actions are needed that are effective in minimizing the existing social disparities. The state’s activities in this area are limited and are essentially limited to the redistribution of part of its income in the form of social assistance or social programs, but this does not solve the problem of social inequality. In this situation it is necessary to use instruments that can trigger a mechanism to reduce economic inequalities through social activity. The social economy could become such a solution. The aim of the article is to assess the impact of using the social economy to reduce economic inequalities. The analysis concerns the West Pomeranian Voivodeship. To achieve the assumed goal, the article uses the methods of cause-and-effect analysis, critical literature analysis, non-participating observation and case study analysis. The considerations indicate that the use of the opportunities offered by the social economy may reduce the economic disparities. The implementation of this concept in the practice of the West Pomeranian Voivodeship led to the following conclusions: • institutions for reintegrating institutions – satisfactory, • social enterprises that act as an instrument to reduce economic inequalities – insufficient. Therefore a number of actions have been proposed to improve this situation.
Opis
Słowa kluczowe
ekonomia społeczna , przedsiębiorstwo społeczne , nierówności ekonomiczne , social economy , social enterprise , economic inequalities
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 61(1)/2020, s. 107–116